• https://www.szpifu.com/9h506929/
 • https://www.szpifu.com/9h307663/
 • https://www.szpifu.com/9h449825/
 • https://www.szpifu.com/9h489466/
 • https://www.szpifu.com/9h611885/
 • https://www.szpifu.com/9h265788/
 • https://www.szpifu.com/9h680472/
 • https://www.szpifu.com/9h769076/
 • https://www.szpifu.com/9h675965/
 • https://www.szpifu.com/9h620226/
 • https://www.szpifu.com/9h753406/
 • https://www.szpifu.com/bn794710/
 • https://www.szpifu.com/bn286090/
 • https://www.szpifu.com/bn215817/
 • https://www.szpifu.com/bn514737/
 • https://www.szpifu.com/bn23133/
 • https://www.szpifu.com/bn202523/
 • https://www.szpifu.com/bn28912/
 • https://www.szpifu.com/bn465877/
 • https://www.szpifu.com/bn239267/
 • https://www.szpifu.com/bn563448/
 • https://www.szpifu.com/bn741997/
 • https://www.szpifu.com/ds441113/
 • https://www.szpifu.com/ds647080/
 • https://www.szpifu.com/ds226650/
 • https://www.szpifu.com/ds944060/
 • https://www.szpifu.com/ds653626/
 • https://www.szpifu.com/ds737959/
 • https://www.szpifu.com/ds382000/
 • https://www.szpifu.com/ds921419/
 • https://www.szpifu.com/ds301860/
 • https://www.szpifu.com/ds640828/
 • https://www.szpifu.com/ds129827/
 • https://www.szpifu.com/ez963953/
 • https://www.szpifu.com/ez450851/
 • https://www.szpifu.com/ez707934/
 • https://www.szpifu.com/ez900554/
 • https://www.szpifu.com/ez48496/
 • https://www.szpifu.com/ez944859/
 • https://www.szpifu.com/ez910544/
 • https://www.szpifu.com/ez121463/
 • https://www.szpifu.com/ez777513/
 • https://www.szpifu.com/ez14672/
 • https://www.szpifu.com/ez909740/
 • https://www.szpifu.com/fhc984366/
 • https://www.szpifu.com/fhc923775/
 • https://www.szpifu.com/fhc751786/
 • https://www.szpifu.com/fhc669587/
 • https://www.szpifu.com/fhc287593/
 • https://www.szpifu.com/fhc966910/
 • https://www.szpifu.com/fhc579917/
 • https://www.szpifu.com/fhc644254/
 • https://www.szpifu.com/fhc302454/
 • https://www.szpifu.com/fhc414352/
 • https://www.szpifu.com/fhc641048/
 • https://www.szpifu.com/hd881105/
 • https://www.szpifu.com/hd630180/
 • https://www.szpifu.com/hd854326/
 • https://www.szpifu.com/hd849640/
 • https://www.szpifu.com/hd119162/
 • https://www.szpifu.com/hd979329/
 • https://www.szpifu.com/hd83123/
 • https://www.szpifu.com/hd587939/
 • https://www.szpifu.com/hd392226/
 • https://www.szpifu.com/hd759313/
 • https://www.szpifu.com/hd343870/
 • https://www.szpifu.com/htk770668/
 • https://www.szpifu.com/htk205475/
 • https://www.szpifu.com/htk169511/
 • https://www.szpifu.com/htk546000/
 • https://www.szpifu.com/htk521675/
 • https://www.szpifu.com/htk760288/
 • https://www.szpifu.com/htk490714/
 • https://www.szpifu.com/htk597699/
 • https://www.szpifu.com/htk119732/
 • https://www.szpifu.com/htk270443/
 • https://www.szpifu.com/htk656201/
 • https://www.szpifu.com/hy895466/
 • https://www.szpifu.com/hy231095/
 • https://www.szpifu.com/hy360573/
 • https://www.szpifu.com/hy282880/
 • https://www.szpifu.com/hy765570/
 • https://www.szpifu.com/hy824612/
 • https://www.szpifu.com/hy366082/
 • https://www.szpifu.com/hy760601/
 • https://www.szpifu.com/hy91886/
 • https://www.szpifu.com/hy986760/
 • https://www.szpifu.com/hy27682/
 • https://www.szpifu.com/hypt915866/
 • https://www.szpifu.com/hypt913532/
 • https://www.szpifu.com/hypt600833/
 • https://www.szpifu.com/hypt757901/
 • https://www.szpifu.com/hypt678357/
 • https://www.szpifu.com/hypt570217/
 • https://www.szpifu.com/hypt945315/
 • https://www.szpifu.com/hypt855280/
 • https://www.szpifu.com/hypt109363/
 • https://www.szpifu.com/hypt824462/
 • https://www.szpifu.com/hypt492443/
 • https://www.szpifu.com/hyyl38965/
 • https://www.szpifu.com/hyyl7397/
 • https://www.szpifu.com/hyyl416688/
 • https://www.szpifu.com/hyyl48917/
 • https://www.szpifu.com/hyyl450236/
 • https://www.szpifu.com/hyyl162942/
 • https://www.szpifu.com/hyyl625408/
 • https://www.szpifu.com/hyyl176778/
 • https://www.szpifu.com/hyyl752647/
 • https://www.szpifu.com/hyyl732002/
 • https://www.szpifu.com/hyyl15898/
 • https://www.szpifu.com/jh280600/
 • https://www.szpifu.com/jh447977/
 • https://www.szpifu.com/jh454610/
 • https://www.szpifu.com/jh456497/
 • https://www.szpifu.com/jh723106/
 • https://www.szpifu.com/jh95494/
 • https://www.szpifu.com/jh446322/
 • https://www.szpifu.com/jh451591/
 • https://www.szpifu.com/jh973811/
 • https://www.szpifu.com/jh15013/
 • https://www.szpifu.com/jh613475/
 • https://www.szpifu.com/lf618182/
 • https://www.szpifu.com/lf928273/
 • https://www.szpifu.com/lf658477/
 • https://www.szpifu.com/lf47900/
 • https://www.szpifu.com/lf997507/
 • https://www.szpifu.com/lf479841/
 • https://www.szpifu.com/lf803533/
 • https://www.szpifu.com/lf283931/
 • https://www.szpifu.com/lf408787/
 • https://www.szpifu.com/lf422250/
 • https://www.szpifu.com/lf612817/
 • https://www.szpifu.com/md488690/
 • https://www.szpifu.com/md870386/
 • https://www.szpifu.com/md909785/
 • https://www.szpifu.com/md978216/
 • https://www.szpifu.com/md965179/
 • https://www.szpifu.com/md232012/
 • https://www.szpifu.com/md782461/
 • https://www.szpifu.com/md660403/
 • https://www.szpifu.com/md740354/
 • https://www.szpifu.com/md747456/
 • https://www.szpifu.com/md532781/
 • https://www.szpifu.com/my852060/
 • https://www.szpifu.com/my878797/
 • https://www.szpifu.com/my255095/
 • https://www.szpifu.com/my774182/
 • https://www.szpifu.com/my130213/
 • https://www.szpifu.com/my798631/
 • https://www.szpifu.com/my658437/
 • https://www.szpifu.com/my524050/
 • https://www.szpifu.com/my20970/
 • https://www.szpifu.com/my276761/
 • https://www.szpifu.com/my253819/
 • https://www.szpifu.com/myc733078/
 • https://www.szpifu.com/myc608013/
 • https://www.szpifu.com/myc666090/
 • https://www.szpifu.com/myc916057/
 • https://www.szpifu.com/myc909016/
 • https://www.szpifu.com/myc479549/
 • https://www.szpifu.com/myc256674/
 • https://www.szpifu.com/myc152704/
 • https://www.szpifu.com/myc171377/
 • https://www.szpifu.com/myc34429/
 • https://www.szpifu.com/myc332194/
 • https://www.szpifu.com/oy386046/
 • https://www.szpifu.com/oy326389/
 • https://www.szpifu.com/oy394087/
 • https://www.szpifu.com/oy258758/
 • https://www.szpifu.com/oy113746/
 • https://www.szpifu.com/oy108935/
 • https://www.szpifu.com/oy944747/
 • https://www.szpifu.com/oy87554/
 • https://www.szpifu.com/oy617092/
 • https://www.szpifu.com/oy828835/
 • https://www.szpifu.com/oy267192/
 • https://www.szpifu.com/tye120989/
 • https://www.szpifu.com/tye522933/
 • https://www.szpifu.com/tye921284/
 • https://www.szpifu.com/tye546405/
 • https://www.szpifu.com/tye44185/
 • https://www.szpifu.com/tye203654/
 • https://www.szpifu.com/tye591047/
 • https://www.szpifu.com/tye61540/
 • https://www.szpifu.com/tye983940/
 • https://www.szpifu.com/tye941840/
 • https://www.szpifu.com/tye371867/
 • https://www.szpifu.com/tys972216/
 • https://www.szpifu.com/tys74212/
 • https://www.szpifu.com/tys282454/
 • https://www.szpifu.com/tys491075/
 • https://www.szpifu.com/tys419239/
 • https://www.szpifu.com/tys121342/
 • https://www.szpifu.com/tys969237/
 • https://www.szpifu.com/tys222615/
 • https://www.szpifu.com/tys99349/
 • https://www.szpifu.com/tys372358/
 • https://www.szpifu.com/tys866378/
 • https://www.szpifu.com/tyyl700705/
 • https://www.szpifu.com/tyyl832627/
 • https://www.szpifu.com/tyyl71862/
 • https://www.szpifu.com/tyyl872537/
 • https://www.szpifu.com/tyyl986699/
 • https://www.szpifu.com/tyyl631495/
 • https://www.szpifu.com/tyyl637137/
 • https://www.szpifu.com/tyyl596721/
 • https://www.szpifu.com/tyyl855705/
 • https://www.szpifu.com/tyyl627352/
 • https://www.szpifu.com/tyyl463639/
 • https://www.szpifu.com/wd431684/
 • https://www.szpifu.com/wd190874/
 • https://www.szpifu.com/wd917013/
 • https://www.szpifu.com/wd911447/
 • https://www.szpifu.com/wd825254/
 • https://www.szpifu.com/wd152291/
 • https://www.szpifu.com/wd814426/
 • https://www.szpifu.com/wd522781/
 • https://www.szpifu.com/wd824/
 • https://www.szpifu.com/wd724197/
 • https://www.szpifu.com/wd245835/
 • https://www.szpifu.com/wj739279/
 • https://www.szpifu.com/wj598536/
 • https://www.szpifu.com/wj520124/
 • https://www.szpifu.com/wj839225/
 • https://www.szpifu.com/wj230231/
 • https://www.szpifu.com/wj988910/
 • https://www.szpifu.com/wj181419/
 • https://www.szpifu.com/wj148948/
 • https://www.szpifu.com/wj703698/
 • https://www.szpifu.com/wj804870/
 • https://www.szpifu.com/wj308144/
 • https://www.szpifu.com/xb109598/
 • https://www.szpifu.com/xb451097/
 • https://www.szpifu.com/xb879684/
 • https://www.szpifu.com/xb650776/
 • https://www.szpifu.com/xb377354/
 • https://www.szpifu.com/xb993037/
 • https://www.szpifu.com/xb709502/
 • https://www.szpifu.com/xb812437/
 • https://www.szpifu.com/xb130068/
 • https://www.szpifu.com/xb343028/
 • https://www.szpifu.com/xb54170/
 • https://www.szpifu.com/xc465901/
 • https://www.szpifu.com/xc507460/
 • https://www.szpifu.com/xc541014/
 • https://www.szpifu.com/xc849244/
 • https://www.szpifu.com/xc385327/
 • https://www.szpifu.com/xc84200/
 • https://www.szpifu.com/xc400139/
 • https://www.szpifu.com/xc956977/
 • https://www.szpifu.com/xc279434/
 • https://www.szpifu.com/xc345845/
 • https://www.szpifu.com/xc230866/
 • https://www.szpifu.com/xy207356/
 • https://www.szpifu.com/xy780950/
 • https://www.szpifu.com/xy151529/
 • https://www.szpifu.com/xy164844/
 • https://www.szpifu.com/xy247085/
 • https://www.szpifu.com/xy737452/
 • https://www.szpifu.com/xy873430/
 • https://www.szpifu.com/xy486324/
 • https://www.szpifu.com/xy384692/
 • https://www.szpifu.com/xy580419/
 • https://www.szpifu.com/xy654384/
 • https://www.szpifu.com/xy2815700/
 • https://www.szpifu.com/xy2807172/
 • https://www.szpifu.com/xy2985679/
 • https://www.szpifu.com/xy299334/
 • https://www.szpifu.com/xy2763640/
 • https://www.szpifu.com/xy2475867/
 • https://www.szpifu.com/xy2530142/
 • https://www.szpifu.com/xy2908923/
 • https://www.szpifu.com/xy2973634/
 • https://www.szpifu.com/xy2222955/
 • https://www.szpifu.com/xy2540820/
 • https://www.szpifu.com/xypt585459/
 • https://www.szpifu.com/xypt652987/
 • https://www.szpifu.com/xypt196351/
 • https://www.szpifu.com/xypt489112/
 • https://www.szpifu.com/xypt127160/
 • https://www.szpifu.com/xypt567835/
 • https://www.szpifu.com/xypt901381/
 • https://www.szpifu.com/xypt889472/
 • https://www.szpifu.com/xypt93637/
 • https://www.szpifu.com/xypt462769/
 • https://www.szpifu.com/xypt416150/
 • https://www.szpifu.com/xyyl29851/
 • https://www.szpifu.com/xyyl639455/
 • https://www.szpifu.com/xyyl473641/
 • https://www.szpifu.com/xyyl978304/
 • https://www.szpifu.com/xyyl69946/
 • https://www.szpifu.com/xyyl784247/
 • https://www.szpifu.com/xyyl397841/
 • https://www.szpifu.com/xyyl921368/
 • https://www.szpifu.com/xyyl598321/
 • https://www.szpifu.com/xyyl971354/
 • https://www.szpifu.com/xyyl661808/
 • https://www.szpifu.com/yhz261986/
 • https://www.szpifu.com/yhz83404/
 • https://www.szpifu.com/yhz678851/
 • https://www.szpifu.com/yhz180306/
 • https://www.szpifu.com/yhz852228/
 • https://www.szpifu.com/yhz893391/
 • https://www.szpifu.com/yhz163530/
 • https://www.szpifu.com/yhz644232/
 • https://www.szpifu.com/yhz923744/
 • https://www.szpifu.com/yhz780439/
 • https://www.szpifu.com/yhz972034/
 • https://www.szpifu.com/yk603878/
 • https://www.szpifu.com/yk729987/
 • https://www.szpifu.com/yk167335/
 • https://www.szpifu.com/yk917030/
 • https://www.szpifu.com/yk223874/
 • https://www.szpifu.com/yk677424/
 • https://www.szpifu.com/yk186999/
 • https://www.szpifu.com/yk514250/
 • https://www.szpifu.com/yk120110/
 • https://www.szpifu.com/yk219436/
 • https://www.szpifu.com/yk446643/
 • https://www.szpifu.com/yk2362275/
 • https://www.szpifu.com/yk282306/
 • https://www.szpifu.com/yk2703121/
 • https://www.szpifu.com/yk2649910/
 • https://www.szpifu.com/yk2907955/
 • https://www.szpifu.com/yk2540287/
 • https://www.szpifu.com/yk243693/
 • https://www.szpifu.com/yk2701872/
 • https://www.szpifu.com/yk221937/
 • https://www.szpifu.com/yk2726495/
 • https://www.szpifu.com/yk2450715/
 • https://www.szpifu.com/yltd337860/
 • https://www.szpifu.com/yltd298917/
 • https://www.szpifu.com/yltd86839/
 • https://www.szpifu.com/yltd223913/
 • https://www.szpifu.com/yltd569034/
 • https://www.szpifu.com/yltd20695/
 • https://www.szpifu.com/yltd313961/
 • https://www.szpifu.com/yltd72605/
 • https://www.szpifu.com/yltd860334/
 • https://www.szpifu.com/yltd680601/
 • https://www.szpifu.com/yltd111269/
 • https://www.szpifu.com/yx767862/
 • https://www.szpifu.com/yx984764/
 • https://www.szpifu.com/yx208710/
 • https://www.szpifu.com/yx496652/
 • https://www.szpifu.com/yx613960/
 • https://www.szpifu.com/yx681058/
 • https://www.szpifu.com/yx921022/
 • https://www.szpifu.com/yx53720/
 • https://www.szpifu.com/yx711853/
 • https://www.szpifu.com/yx584553/
 • https://www.szpifu.com/yx835127/
 • https://www.szpifu.com/yy692463/
 • https://www.szpifu.com/yy502541/
 • https://www.szpifu.com/yy991906/
 • https://www.szpifu.com/yy679392/
 • https://www.szpifu.com/yy606625/
 • https://www.szpifu.com/yy503873/
 • https://www.szpifu.com/yy660910/
 • https://www.szpifu.com/yy648582/
 • https://www.szpifu.com/yy113672/
 • https://www.szpifu.com/yy22990/
 • https://www.szpifu.com/yy578900/
 • https://www.szpifu.com/zx310730/
 • https://www.szpifu.com/zx12870/
 • https://www.szpifu.com/zx275484/
 • https://www.szpifu.com/zx538481/
 • https://www.szpifu.com/zx630631/
 • https://www.szpifu.com/zx606078/
 • https://www.szpifu.com/zx716355/
 • https://www.szpifu.com/zx776839/
 • https://www.szpifu.com/zx259274/
 • https://www.szpifu.com/zx231730/
 • https://www.szpifu.com/zx707526/
 • 拉菲2 发布的文章

   电商App“李鬼”横行让人防不胜防

   仿冒购物平台窃取信息威胁消费者财产安全

   本报记者 杜 晓 实习生 付紫璇

   电商平台的崛起让网络购物成为人们生活常态,但随之而来的却是一些令人防不胜防的网购陷阱,威胁“互联网+”时代的购物安全。

   “双11”“黑五”……随着消费者购物需求增加,电商App下载量和使用量也在增加,这也给一些仿冒购物App提供了生存空间。今年“双11”前夕,360安全大脑发布的《2018年双十一购物安全生态报告》披露,根据2018年10月的检测数据,虚假仿冒主流购物App的数量接近4000个,覆盖设备超过30万个。其中,被仿冒最多的购物App为手机淘宝,达1148个,覆盖设备数超过17万;其次是拼多多,仿冒数达639个;天猫、京东、美团、唯品会等购物平台都在被仿冒名单前十名。

   为了进一步了解虚假仿冒App的实际状况,记者进行了调查采访。

   热门电商频频被山寨

   近几年的“双11”购物节,大学生李邱都会在手机上用电商平台的客户端购买早就选好的商品。尽管如此,作为资深买家的李邱也曾险些被仿冒的购物App蒙蔽。

   “去年‘双11’之前,我收到很多广告短信,写着‘买一送一’‘优惠促销’之类的话。我就点了其中一条短信的网站链接,直接就跳转到App的下载页面。”李邱向记者回忆起他的经历,“这个App看上去与正规的购物平台客户端一模一样,但只要打开这个App,就会不断跳出各种广告,还会直接跳到色情网站、赌博游戏的下载页面,停都停不下来。”

   采访中,受访者普遍反映,虚假仿冒的购物App通常与正版App界面一致,使用与正版App相似的名字和LOGO图标,使用户难辨其真伪。

   对于虚假仿冒App的猖獗,曾有网友调侃:“我躲过了粤利粤,分清了营养抉线,能认出康帅傅、脉劫、王老古,却无法看清楚这些App。”

   虚假仿冒购物App又是如何传播并诱导消费者下载的?

   “有时候应用平台里下载量多、排名靠前的App也不一定就是正版程序。”李邱告诉记者,“假冒的购物App经常伪装成WIFI破解、色情视频与小说之类的软件诱导人们下载。另外,一些论坛上有发布App推广信息的账号,这些账号注册时间都比较短,相应的App也可能会存在问题。”

   去年“双11”期间,腾讯手机管家发布的《双11网购诈骗安全报告》认为,一些诈骗短信中可能包含恶意网址,用户点击后会跳转到钓鱼网站或病毒App下载页面,不但没有领取优惠反而失财。

   仿冒App只做细微改动

   购物App种类、版本众多,也增加了消费者的辨认难度。

   “我一般会从正规应用商店下载客户端,但有时候搜一个软件名称会出来很多个,看上去都是正版的,只能通过评论和下载次数来猜测。之前我和朋友的手机里都有某知名购物网络平台App,但我们的软件图标不一样。不同时间下载、是否安装更新都会影响图标的样子,这就更难判断真假了。”消费者张力向记者表达了她的焦虑。

   记者在采访中发现,张力所面临的问题也是大多数消费者的困惑,普通消费者对于App的辨认能力有限。

   根据《2018年双十一购物安全生态报告》披露的仿冒购物App案例,以亚马逊App为例,山寨版App界面的LOGO和搜索栏等与正版App完全一样,只是在主页面推荐商品的部分有所差别。正版App的字体看上去较为饱满,但山寨App的字体却显得比较单薄,颜色也较浅。

   记者试图在一款第三方安卓手机软件平台搜寻淘宝App,输入“淘宝”进行关键词搜索后得到十余个结果,其中包括“手机淘宝”“淘宝精选”“淘宝特卖”“淘宝购物”等,图标几乎都是橙色底色配上白色“淘”字样。

   张力告诉记者,“双11”期间电商平台App的图标会在原有图标的基础上进行改变,比如添加“11.11”或其他字样,更增大了消费者对于真假App辨认的难度。

   记者还注意到,一些山寨购物App通过更换图标底色、更改正版App中字体等方式偷梁换柱。除了颜色或字体等细微差别,部分仿冒的购物App和电商平台官方发布的App几乎没有差异,用户仍可以在其操作界面浏览、搜索商品,也可以进入商家的店铺界面,浏览其他用户的购买评价等。

   仿冒一款App很容易

   虚假、仿冒、山寨App究竟是如何被开发出来的?其目的又是什么?

   赵杰是一名App技术开发从业者,他告诉记者,仿冒的购物App往往以获取用户的通讯记录、短信、照片以及在电商平台的注册、消费记录等个人信息为目的。

   “只要让用户通过App登录,便能够获得用户的个人信息,可以将这些信息传输到一个服务器,再把信息卖给有需求的人,比如需要精准投放广告的,这是有利润的。”赵杰说。

   App开发的前景吸引了部分热衷于软件编程的创业者,也为山寨购物App提供了“土壤”。

   记者又联系到活跃在App技术开发QQ交流群的业内人士马胜,他告诉记者,“单从技术的角度讲,仿冒一款App是非常容易的。我曾经写了一款适用于安卓系统的手机App,几天就被抄袭了,甚至连图标都一模一样,就是把配色给换了。对于这些盗版的App,第三方软件下载平台很难管理,尤其是安卓系统的软件,本来就是一个开放的平台,大家只要有技术就可以入驻。”

   对于山寨App的危害,马胜透露,山寨的购物App不只可以通过要求用户注册、下单支付以窃取支付账号和银行账户信息,还可以通过App内置的程序和算法暗中“跑流量”,恶意扣取用户账户内的资金。

   “有的App手法更黑,挂有木马或者是病毒,只要打开这个程序,手机就会中病毒。这些都可以在手机用户不知情的情况下完成,用户的手机被木马程序入侵了都不知道。”马胜说。

   (应采访对象要求,文中受访者均为化名)

   广州11月25日电 (郭军 张丽)11月25日,中国南方航空公司以广州至乌鲁木齐、广州至武汉两条航线为试点,正式推出行李追踪全流程关键节点展示服务,实现始发站收运、分拣装机、中转站转运、到达站交付等关键环节的全流程信息展示,旅客可以像查询快递信息一样追踪自己的行李托运状态。

   11月25日,旅客朱先生搭乘南航CZ3346航班从广州飞往武汉,在办理行李托运手续以后,得知南航在广州至武汉航线上开通了行李追踪全流程关键节点展示服务,便按照南航工作人员的操作指引,在手机上关注托运行李的运输状态。

   朱先生使用微信扫描登机牌条形码后看到这么一条信息:“广州站09:05,行李已收运;广州站09:28,行李已装机;武汉站11:43,行李已到达。”他高兴地说道:“以前都不知道自己托运的行李到哪了,现在手机上就能查到,心里踏实多了。”

   南航工作人员介绍,旅客在办理行李托运手续后,可以通过以下方式查询自己的行李状态:如果旅客打印了纸质登机牌,可通过微信或者南方航空APP“扫一扫”功能识别登机牌条形码,点击行李托运查看详细信息。而如果旅客只办理了电子登机牌,可以通过南方航空APP查询。会员旅客点击“行程”模块,输入会员账号密码登录后,即可查看托运行李状态;非会员旅客通过“服务大厅”模块,点击“行李查询”,输入购票证件号获取托运行李信息。

   如果托运行李出现异常情况,在航班落地后,系统将告知滞留行李由哪个航班速运送达,或通过短信告知旅客行李查询柜台联系方式等信息。

   根据国际航协最新发布的2018全球旅客调查报告显示,近56%的旅客希望在旅程中能获得实时的行李跟踪信息。南航此次试点推出的托运行李追踪全流程关键节点展示服务,在国内属于领先水平。

   早在2016年10月,南航与微信联合推出登机牌条形码微信“扫一扫”功能。广州出发的旅客在获取登机牌后,通过微信扫描登机牌条形码,能够查询到自己行李在广州始发站的托运状态。

   此次南航新推出的行李追踪全流程关键节点展示服务,在原有广州始发站行李托运状态跟踪的基础上,增加了行李中转站、到达站信息,实现行李托运的全流程“掌”控。

   未来南航将在完善系统功能、增加设备投入的基础上,计划将行李追踪全流程关键节点展示服务推广至更多航线和站点,逐步实现行李运输链条全面“可知、可控”,为旅客提供更优质的行李运输服务体验。(完)

   今天(25日)是国际反家庭暴力日

   提起家暴

   很多人会觉得它离大多数人的生活很遥远

   但在近日

   家暴的话题不断引发热议

   什么是家暴?

   被男友打算不算家暴?

   家暴对孩子的影响有多大?

   面对家庭暴力,我们该怎么做?

   家暴亲历者:

   父母经常吵架,我对婚姻没有向往

   家住北京的小于是一位90后,家庭暴力的噩梦已跟随她20多年,从记事开始,父母间的矛盾就从未间断过,从言语争执升级到肢体冲突,往往只是几句话的来回,通常因为鸡毛蒜皮的小事。

   “有的时候可能就是我妈把我爸,脸都给挠的都破了流血了,然后我爸就把我妈身上就是打出了淤青。扔家具,我们家那些椅子、茶几,到现在那上面还有一些伤,你都能看出来是伤痕,是他们当年打架留下来的……”

   面对父母的争吵,小于一般会躲在厕所或者自己的房间,但还是会听到父母扔东西、争吵的声音,有时候父母争吵时会呼扇耳光、直接打踢……这对于小于来所如噩梦一般恐怖。

   长此以往,小于的性格变得沉闷,老师也经常问小于为什么不爱说话,小于认为,这和家里的环境有密不可分的关系。

   更可怕的是,受到家庭环境的影响,小于对于未来的家庭生活、婚姻生活并不向往。虽然身边的朋友都找到了另一半,但是对于小于来说,“家庭”这个词令她深深恐惧。她觉得:父母没有告诉过自己,什么才是幸福的家庭。

   未结婚,被男友打是不是家暴?

   据正义网,近日,蒋劲夫家暴登上微博热搜,起因是其女友中浦悠花在ins上晒出多张鼻青脸肿的照片,全身大面积淤青,她指控蒋劲夫对其实施家暴。

   对此,蒋劲夫在微博回应:一直在忏悔和悔恨中度过。

   网上有一种观点认为蒋劲夫和其女友未结婚,非家庭成员关系,所以男友打女友并不是家暴,而只是故意伤害行为。

   那么,这种观点成立吗?

   北京市石景山区检察院检察官曹丽薇表示:

   2016年我国实施的《中华人民共和国反家庭暴力法》中对家暴的定义是:在家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为即为家庭暴力。

   但是《中华人民共和国反家庭暴力法》附则第三十七条明确规定:家庭成员以外共同生活的人之间实施的暴力行为,参照本法规定执行。

   

  这就是说在中国,恋爱同居关系中的暴力,与婚内暴力相似,隐蔽性高,公权力不易察觉,也是被纳入家庭暴力,均受法律约束。

   女生打男生叫家教?网友回怼.。.

   有网友抖机灵表示,“男生打女生叫家暴,女生打男生叫家教”↓↓↓

  结果这一观点被其他网友回怼,“男的活该被打吗?”↓↓↓

   “谁打谁都不行”↓↓↓

   家暴离我们有多远?

   社会学家李银河在接受记者采访时表示,在80年代末,大约21%的家庭会出现家暴的情况;后来全国妇联也做过一些调查,高达30%。平均来算,每7.4秒就有一位中国女性遭受家庭暴力。而40%的女性杀人案件和家庭暴力有关,每年约有9.4万名妇女因不堪家庭暴力自杀。

   北京市石景山区检察院检察官曹丽薇表示,“性暴力”也是一种家庭暴力:

   身体暴力具体表现为:夫妻一方殴打另一方致死、致残、重伤的;夫妻间经常性的拳打脚踢、咬、扇耳光等人身伤害或者羞辱行为;妇女在孕产期间遭配偶殴打的;由第三者介入对配偶的身体伤害行为等等。

   精神暴力具体表现为:夫妻一方对另一方经常性的威胁、恫吓、辱骂造成对方精神疾患的;以伤害相威胁、以损害家具、伤害动物、打骂孩子相恫吓造成对方精神恐惧、安全受到威胁等等。

   性暴力具体表现为:经常以暴力强行与配偶发生性行为,造成伤害后果的;酗酒后以暴力强行与配偶发生性行为,致对方不堪忍受的;以暴力方式强行对配偶实施变态性虐待的行为等等。

   家暴根据情节恶劣程度,可判处三年以下、三年至十年有期徒刑,最高可判处死刑。

   面对家暴,你该怎么办?

   北京法律援助中心公职律师王冠男表示,若走法律途径,最重要的就是留存证据:

   比如被撕破的衣服,被揪掉的头发,被打的胳膊上的伤,腿上的伤,一般都是会打110报警,会到妇联,当地的公安机关,或者是受害人的单位,或者施害者的单位去报告或投诉的这种记录一定要留,关键是110的出警记录,还有当时做的笔录,一定要留下来。如果当时施暴者有悔改的表现,写的悔过书保证书,像这些也要留下来。

   律师表示,若遭遇家暴,受害者可向当地妇联组织、居委会、村民委员会、施害人以及受害人的单位求助,这些单位应对受害人提供帮助,包括教育施害人,向公安司法部门检举举报等。

   请对家暴说"No"!

  制图:孙悦

   家暴,

   只有0次和无数次

   反对家暴 请对家暴说“NO!”

   综合自:视频、中国新闻网、中国青年报等

   中新社北京11月25日电 (记者 马海燕)由中国国务院新闻办公室主办的2018中国新闻发言人论坛25日在北京大学举行。多位政府机关、企业发言人和专家学者聚集一堂,探讨新时代中国新闻发言人制度的走向。

  10月25日,中国国防部举行例行记者会,国防部新闻发言人吴谦表示,第12届中国国际航空航天博览会(即“珠海航展”)将于2018年11月6日至11日在广东省珠海市举行,截至目前,俄罗斯、巴基斯坦、英国、日本、韩国、澳大利亚等43国空军(自卫队)将派出代表团来华观展。中新社记者 宋吉河 摄资料图:国防部新闻发言人吴谦。中新社记者 宋吉河 摄

   1983年2月,中共中央宣传部、中央对外宣传领导小组联合发文《关于实施<设立新闻发言人制度>和加强对外国记者工作的意见》,要求外交部和对外交往较多的国务院各部门建立制度,定期或不定期地发布新闻。外交部新闻发言人耿爽说,中国发言人制度走过35年不平凡历程,今天外交部新闻发布已经成为展示国家形象的重要窗口,成为发出中国声音、讲述中国故事、连接中国和世界的重要纽带。现在外交部每年进行3000余次对外发布,举办200余场发布会,“把我们想说的、媒体关心的和外界关注的结合起来”,才能起到入脑入心的效果。

   国防部的新闻发言人制度自2007年9月设立,时间虽不长,但广受海内外关注,广为流传的金句不断,如“撼山易撼解放军难”“航母不是宅男”等。国防部新闻发言人吴谦说,“金句来源于国家和军队的实力,来源于不断地学习,来源于应有的担当。”金句可以增加阐释力和传播力,但准确更重要。在准的基础上求新,才能让传播力和穿透力更强。

   “中国石化是新闻发言人制度的受益者。”中国石化新闻发言人吕大鹏介绍说,2012年该公司被媒体报道55万条,负面报道占42.6%,在总部和200多家二级单位均设立发言人后,负面报道比例有了明显下降。

   国务院新闻办公室从2004年到2017年连续14年公布新闻发言人名录,从首次公布的75位发言人到如今的244位发言人,官方新闻发布能力不断提高。

   当然,中国的新闻发言人制度还有很大提升空间。国家安监总局原新闻发言人黄毅直言,有新闻发言人制度不落实的情况,同时,新闻发言人的权利、义务、资格、权益得不到保障,整体素质有待提升。

   黄毅认为,新闻发言人要成为新闻人,不要刻意模仿主持人;新闻发言不是作秀,允许发言人有个性化的语言,但是要精准;新闻发言人还要避免成为新闻当事人,回答记者提问态度要坦诚,但对于没有定论的问题不能信口开河。

   上海市政府新闻发言人徐威在发言人岗位上干了8年。他认为,在变革中的媒体环境,发言人要勇于改变自己,提升同理心,创新表达方式,从熟悉的官方语言方式中走出来。

   吕大鹏也认为,新时代要用好新媒体发声。新媒体在避免断章取义方面发挥了重要作用。实践证明,由单渠道沟通向矩阵发声,把官方微博、微信当作“发言人的发言人”,效果不错。

   要处理好与媒体记者的关系是多位发言人的心得。黄毅说,首先要善待记者,甚至连“善意的谎言”都不能有,要相信绝大多数记者能客观反映发言人提供的素材。对于负面报道,不要立刻摆出防范、对抗架势。要着力构建新闻发布的常态机制,发言人不要总当救火队员,主动设置议题,把新闻发布常态化。

   “发言人有盾牌型的、喇叭型的,但最好是桥梁型的。”吕大鹏说,提供有效信息是最好的媒体公关,勇于对外媒发声也非常重要。做好与外界的沟通,有勇气正视不足,才能使前进道路更加宽广通畅。

   与会者都认为,要达到“以公开为常态、不公开为例外”的目标,还有很多事要做。“上世纪80年代以来,发言人制度发挥了重要作用,如今基于媒体融合趋势,要完善和创新发言人制度,才能不断提高传播力、引导力、影响力和公信力。”北京大学国家战略传播研究院院长程曼丽说。(完)