• https://www.szpifu.com/9h506929/
 • https://www.szpifu.com/9h307663/
 • https://www.szpifu.com/9h449825/
 • https://www.szpifu.com/9h489466/
 • https://www.szpifu.com/9h611885/
 • https://www.szpifu.com/9h265788/
 • https://www.szpifu.com/9h680472/
 • https://www.szpifu.com/9h769076/
 • https://www.szpifu.com/9h675965/
 • https://www.szpifu.com/9h620226/
 • https://www.szpifu.com/9h753406/
 • https://www.szpifu.com/bn794710/
 • https://www.szpifu.com/bn286090/
 • https://www.szpifu.com/bn215817/
 • https://www.szpifu.com/bn514737/
 • https://www.szpifu.com/bn23133/
 • https://www.szpifu.com/bn202523/
 • https://www.szpifu.com/bn28912/
 • https://www.szpifu.com/bn465877/
 • https://www.szpifu.com/bn239267/
 • https://www.szpifu.com/bn563448/
 • https://www.szpifu.com/bn741997/
 • https://www.szpifu.com/ds441113/
 • https://www.szpifu.com/ds647080/
 • https://www.szpifu.com/ds226650/
 • https://www.szpifu.com/ds944060/
 • https://www.szpifu.com/ds653626/
 • https://www.szpifu.com/ds737959/
 • https://www.szpifu.com/ds382000/
 • https://www.szpifu.com/ds921419/
 • https://www.szpifu.com/ds301860/
 • https://www.szpifu.com/ds640828/
 • https://www.szpifu.com/ds129827/
 • https://www.szpifu.com/ez963953/
 • https://www.szpifu.com/ez450851/
 • https://www.szpifu.com/ez707934/
 • https://www.szpifu.com/ez900554/
 • https://www.szpifu.com/ez48496/
 • https://www.szpifu.com/ez944859/
 • https://www.szpifu.com/ez910544/
 • https://www.szpifu.com/ez121463/
 • https://www.szpifu.com/ez777513/
 • https://www.szpifu.com/ez14672/
 • https://www.szpifu.com/ez909740/
 • https://www.szpifu.com/fhc984366/
 • https://www.szpifu.com/fhc923775/
 • https://www.szpifu.com/fhc751786/
 • https://www.szpifu.com/fhc669587/
 • https://www.szpifu.com/fhc287593/
 • https://www.szpifu.com/fhc966910/
 • https://www.szpifu.com/fhc579917/
 • https://www.szpifu.com/fhc644254/
 • https://www.szpifu.com/fhc302454/
 • https://www.szpifu.com/fhc414352/
 • https://www.szpifu.com/fhc641048/
 • https://www.szpifu.com/hd881105/
 • https://www.szpifu.com/hd630180/
 • https://www.szpifu.com/hd854326/
 • https://www.szpifu.com/hd849640/
 • https://www.szpifu.com/hd119162/
 • https://www.szpifu.com/hd979329/
 • https://www.szpifu.com/hd83123/
 • https://www.szpifu.com/hd587939/
 • https://www.szpifu.com/hd392226/
 • https://www.szpifu.com/hd759313/
 • https://www.szpifu.com/hd343870/
 • https://www.szpifu.com/htk770668/
 • https://www.szpifu.com/htk205475/
 • https://www.szpifu.com/htk169511/
 • https://www.szpifu.com/htk546000/
 • https://www.szpifu.com/htk521675/
 • https://www.szpifu.com/htk760288/
 • https://www.szpifu.com/htk490714/
 • https://www.szpifu.com/htk597699/
 • https://www.szpifu.com/htk119732/
 • https://www.szpifu.com/htk270443/
 • https://www.szpifu.com/htk656201/
 • https://www.szpifu.com/hy895466/
 • https://www.szpifu.com/hy231095/
 • https://www.szpifu.com/hy360573/
 • https://www.szpifu.com/hy282880/
 • https://www.szpifu.com/hy765570/
 • https://www.szpifu.com/hy824612/
 • https://www.szpifu.com/hy366082/
 • https://www.szpifu.com/hy760601/
 • https://www.szpifu.com/hy91886/
 • https://www.szpifu.com/hy986760/
 • https://www.szpifu.com/hy27682/
 • https://www.szpifu.com/hypt915866/
 • https://www.szpifu.com/hypt913532/
 • https://www.szpifu.com/hypt600833/
 • https://www.szpifu.com/hypt757901/
 • https://www.szpifu.com/hypt678357/
 • https://www.szpifu.com/hypt570217/
 • https://www.szpifu.com/hypt945315/
 • https://www.szpifu.com/hypt855280/
 • https://www.szpifu.com/hypt109363/
 • https://www.szpifu.com/hypt824462/
 • https://www.szpifu.com/hypt492443/
 • https://www.szpifu.com/hyyl38965/
 • https://www.szpifu.com/hyyl7397/
 • https://www.szpifu.com/hyyl416688/
 • https://www.szpifu.com/hyyl48917/
 • https://www.szpifu.com/hyyl450236/
 • https://www.szpifu.com/hyyl162942/
 • https://www.szpifu.com/hyyl625408/
 • https://www.szpifu.com/hyyl176778/
 • https://www.szpifu.com/hyyl752647/
 • https://www.szpifu.com/hyyl732002/
 • https://www.szpifu.com/hyyl15898/
 • https://www.szpifu.com/jh280600/
 • https://www.szpifu.com/jh447977/
 • https://www.szpifu.com/jh454610/
 • https://www.szpifu.com/jh456497/
 • https://www.szpifu.com/jh723106/
 • https://www.szpifu.com/jh95494/
 • https://www.szpifu.com/jh446322/
 • https://www.szpifu.com/jh451591/
 • https://www.szpifu.com/jh973811/
 • https://www.szpifu.com/jh15013/
 • https://www.szpifu.com/jh613475/
 • https://www.szpifu.com/lf618182/
 • https://www.szpifu.com/lf928273/
 • https://www.szpifu.com/lf658477/
 • https://www.szpifu.com/lf47900/
 • https://www.szpifu.com/lf997507/
 • https://www.szpifu.com/lf479841/
 • https://www.szpifu.com/lf803533/
 • https://www.szpifu.com/lf283931/
 • https://www.szpifu.com/lf408787/
 • https://www.szpifu.com/lf422250/
 • https://www.szpifu.com/lf612817/
 • https://www.szpifu.com/md488690/
 • https://www.szpifu.com/md870386/
 • https://www.szpifu.com/md909785/
 • https://www.szpifu.com/md978216/
 • https://www.szpifu.com/md965179/
 • https://www.szpifu.com/md232012/
 • https://www.szpifu.com/md782461/
 • https://www.szpifu.com/md660403/
 • https://www.szpifu.com/md740354/
 • https://www.szpifu.com/md747456/
 • https://www.szpifu.com/md532781/
 • https://www.szpifu.com/my852060/
 • https://www.szpifu.com/my878797/
 • https://www.szpifu.com/my255095/
 • https://www.szpifu.com/my774182/
 • https://www.szpifu.com/my130213/
 • https://www.szpifu.com/my798631/
 • https://www.szpifu.com/my658437/
 • https://www.szpifu.com/my524050/
 • https://www.szpifu.com/my20970/
 • https://www.szpifu.com/my276761/
 • https://www.szpifu.com/my253819/
 • https://www.szpifu.com/myc733078/
 • https://www.szpifu.com/myc608013/
 • https://www.szpifu.com/myc666090/
 • https://www.szpifu.com/myc916057/
 • https://www.szpifu.com/myc909016/
 • https://www.szpifu.com/myc479549/
 • https://www.szpifu.com/myc256674/
 • https://www.szpifu.com/myc152704/
 • https://www.szpifu.com/myc171377/
 • https://www.szpifu.com/myc34429/
 • https://www.szpifu.com/myc332194/
 • https://www.szpifu.com/oy386046/
 • https://www.szpifu.com/oy326389/
 • https://www.szpifu.com/oy394087/
 • https://www.szpifu.com/oy258758/
 • https://www.szpifu.com/oy113746/
 • https://www.szpifu.com/oy108935/
 • https://www.szpifu.com/oy944747/
 • https://www.szpifu.com/oy87554/
 • https://www.szpifu.com/oy617092/
 • https://www.szpifu.com/oy828835/
 • https://www.szpifu.com/oy267192/
 • https://www.szpifu.com/tye120989/
 • https://www.szpifu.com/tye522933/
 • https://www.szpifu.com/tye921284/
 • https://www.szpifu.com/tye546405/
 • https://www.szpifu.com/tye44185/
 • https://www.szpifu.com/tye203654/
 • https://www.szpifu.com/tye591047/
 • https://www.szpifu.com/tye61540/
 • https://www.szpifu.com/tye983940/
 • https://www.szpifu.com/tye941840/
 • https://www.szpifu.com/tye371867/
 • https://www.szpifu.com/tys972216/
 • https://www.szpifu.com/tys74212/
 • https://www.szpifu.com/tys282454/
 • https://www.szpifu.com/tys491075/
 • https://www.szpifu.com/tys419239/
 • https://www.szpifu.com/tys121342/
 • https://www.szpifu.com/tys969237/
 • https://www.szpifu.com/tys222615/
 • https://www.szpifu.com/tys99349/
 • https://www.szpifu.com/tys372358/
 • https://www.szpifu.com/tys866378/
 • https://www.szpifu.com/tyyl700705/
 • https://www.szpifu.com/tyyl832627/
 • https://www.szpifu.com/tyyl71862/
 • https://www.szpifu.com/tyyl872537/
 • https://www.szpifu.com/tyyl986699/
 • https://www.szpifu.com/tyyl631495/
 • https://www.szpifu.com/tyyl637137/
 • https://www.szpifu.com/tyyl596721/
 • https://www.szpifu.com/tyyl855705/
 • https://www.szpifu.com/tyyl627352/
 • https://www.szpifu.com/tyyl463639/
 • https://www.szpifu.com/wd431684/
 • https://www.szpifu.com/wd190874/
 • https://www.szpifu.com/wd917013/
 • https://www.szpifu.com/wd911447/
 • https://www.szpifu.com/wd825254/
 • https://www.szpifu.com/wd152291/
 • https://www.szpifu.com/wd814426/
 • https://www.szpifu.com/wd522781/
 • https://www.szpifu.com/wd824/
 • https://www.szpifu.com/wd724197/
 • https://www.szpifu.com/wd245835/
 • https://www.szpifu.com/wj739279/
 • https://www.szpifu.com/wj598536/
 • https://www.szpifu.com/wj520124/
 • https://www.szpifu.com/wj839225/
 • https://www.szpifu.com/wj230231/
 • https://www.szpifu.com/wj988910/
 • https://www.szpifu.com/wj181419/
 • https://www.szpifu.com/wj148948/
 • https://www.szpifu.com/wj703698/
 • https://www.szpifu.com/wj804870/
 • https://www.szpifu.com/wj308144/
 • https://www.szpifu.com/xb109598/
 • https://www.szpifu.com/xb451097/
 • https://www.szpifu.com/xb879684/
 • https://www.szpifu.com/xb650776/
 • https://www.szpifu.com/xb377354/
 • https://www.szpifu.com/xb993037/
 • https://www.szpifu.com/xb709502/
 • https://www.szpifu.com/xb812437/
 • https://www.szpifu.com/xb130068/
 • https://www.szpifu.com/xb343028/
 • https://www.szpifu.com/xb54170/
 • https://www.szpifu.com/xc465901/
 • https://www.szpifu.com/xc507460/
 • https://www.szpifu.com/xc541014/
 • https://www.szpifu.com/xc849244/
 • https://www.szpifu.com/xc385327/
 • https://www.szpifu.com/xc84200/
 • https://www.szpifu.com/xc400139/
 • https://www.szpifu.com/xc956977/
 • https://www.szpifu.com/xc279434/
 • https://www.szpifu.com/xc345845/
 • https://www.szpifu.com/xc230866/
 • https://www.szpifu.com/xy207356/
 • https://www.szpifu.com/xy780950/
 • https://www.szpifu.com/xy151529/
 • https://www.szpifu.com/xy164844/
 • https://www.szpifu.com/xy247085/
 • https://www.szpifu.com/xy737452/
 • https://www.szpifu.com/xy873430/
 • https://www.szpifu.com/xy486324/
 • https://www.szpifu.com/xy384692/
 • https://www.szpifu.com/xy580419/
 • https://www.szpifu.com/xy654384/
 • https://www.szpifu.com/xy2815700/
 • https://www.szpifu.com/xy2807172/
 • https://www.szpifu.com/xy2985679/
 • https://www.szpifu.com/xy299334/
 • https://www.szpifu.com/xy2763640/
 • https://www.szpifu.com/xy2475867/
 • https://www.szpifu.com/xy2530142/
 • https://www.szpifu.com/xy2908923/
 • https://www.szpifu.com/xy2973634/
 • https://www.szpifu.com/xy2222955/
 • https://www.szpifu.com/xy2540820/
 • https://www.szpifu.com/xypt585459/
 • https://www.szpifu.com/xypt652987/
 • https://www.szpifu.com/xypt196351/
 • https://www.szpifu.com/xypt489112/
 • https://www.szpifu.com/xypt127160/
 • https://www.szpifu.com/xypt567835/
 • https://www.szpifu.com/xypt901381/
 • https://www.szpifu.com/xypt889472/
 • https://www.szpifu.com/xypt93637/
 • https://www.szpifu.com/xypt462769/
 • https://www.szpifu.com/xypt416150/
 • https://www.szpifu.com/xyyl29851/
 • https://www.szpifu.com/xyyl639455/
 • https://www.szpifu.com/xyyl473641/
 • https://www.szpifu.com/xyyl978304/
 • https://www.szpifu.com/xyyl69946/
 • https://www.szpifu.com/xyyl784247/
 • https://www.szpifu.com/xyyl397841/
 • https://www.szpifu.com/xyyl921368/
 • https://www.szpifu.com/xyyl598321/
 • https://www.szpifu.com/xyyl971354/
 • https://www.szpifu.com/xyyl661808/
 • https://www.szpifu.com/yhz261986/
 • https://www.szpifu.com/yhz83404/
 • https://www.szpifu.com/yhz678851/
 • https://www.szpifu.com/yhz180306/
 • https://www.szpifu.com/yhz852228/
 • https://www.szpifu.com/yhz893391/
 • https://www.szpifu.com/yhz163530/
 • https://www.szpifu.com/yhz644232/
 • https://www.szpifu.com/yhz923744/
 • https://www.szpifu.com/yhz780439/
 • https://www.szpifu.com/yhz972034/
 • https://www.szpifu.com/yk603878/
 • https://www.szpifu.com/yk729987/
 • https://www.szpifu.com/yk167335/
 • https://www.szpifu.com/yk917030/
 • https://www.szpifu.com/yk223874/
 • https://www.szpifu.com/yk677424/
 • https://www.szpifu.com/yk186999/
 • https://www.szpifu.com/yk514250/
 • https://www.szpifu.com/yk120110/
 • https://www.szpifu.com/yk219436/
 • https://www.szpifu.com/yk446643/
 • https://www.szpifu.com/yk2362275/
 • https://www.szpifu.com/yk282306/
 • https://www.szpifu.com/yk2703121/
 • https://www.szpifu.com/yk2649910/
 • https://www.szpifu.com/yk2907955/
 • https://www.szpifu.com/yk2540287/
 • https://www.szpifu.com/yk243693/
 • https://www.szpifu.com/yk2701872/
 • https://www.szpifu.com/yk221937/
 • https://www.szpifu.com/yk2726495/
 • https://www.szpifu.com/yk2450715/
 • https://www.szpifu.com/yltd337860/
 • https://www.szpifu.com/yltd298917/
 • https://www.szpifu.com/yltd86839/
 • https://www.szpifu.com/yltd223913/
 • https://www.szpifu.com/yltd569034/
 • https://www.szpifu.com/yltd20695/
 • https://www.szpifu.com/yltd313961/
 • https://www.szpifu.com/yltd72605/
 • https://www.szpifu.com/yltd860334/
 • https://www.szpifu.com/yltd680601/
 • https://www.szpifu.com/yltd111269/
 • https://www.szpifu.com/yx767862/
 • https://www.szpifu.com/yx984764/
 • https://www.szpifu.com/yx208710/
 • https://www.szpifu.com/yx496652/
 • https://www.szpifu.com/yx613960/
 • https://www.szpifu.com/yx681058/
 • https://www.szpifu.com/yx921022/
 • https://www.szpifu.com/yx53720/
 • https://www.szpifu.com/yx711853/
 • https://www.szpifu.com/yx584553/
 • https://www.szpifu.com/yx835127/
 • https://www.szpifu.com/yy692463/
 • https://www.szpifu.com/yy502541/
 • https://www.szpifu.com/yy991906/
 • https://www.szpifu.com/yy679392/
 • https://www.szpifu.com/yy606625/
 • https://www.szpifu.com/yy503873/
 • https://www.szpifu.com/yy660910/
 • https://www.szpifu.com/yy648582/
 • https://www.szpifu.com/yy113672/
 • https://www.szpifu.com/yy22990/
 • https://www.szpifu.com/yy578900/
 • https://www.szpifu.com/zx310730/
 • https://www.szpifu.com/zx12870/
 • https://www.szpifu.com/zx275484/
 • https://www.szpifu.com/zx538481/
 • https://www.szpifu.com/zx630631/
 • https://www.szpifu.com/zx606078/
 • https://www.szpifu.com/zx716355/
 • https://www.szpifu.com/zx776839/
 • https://www.szpifu.com/zx259274/
 • https://www.szpifu.com/zx231730/
 • https://www.szpifu.com/zx707526/
 • 拉菲2 发布的文章

   新华社福州11月24日电(记者陈弘毅)24日,由中央文明办、水利部联合举办的“关爱山川河流·保护乡村河道”志愿服务暨公益宣传活动启动仪式在福建莆田举行。

   水利部党组成员、副部长田学斌表示:“要持续推进水利志愿服务,让干净、整洁、生态的河湖为乡村振兴点睛、为美丽中国添彩。”

   “我们将身体力行,踊跃参与‘关爱山川河流 保护乡村河道’志愿行动。我们要从自己做起、从身边做起,自觉培养节水、护水的生活方式,不浪费一滴水、不污染一条河,逐步形成文明用水、节约用水的新风尚……”在活动现场,志愿者代表们发出倡议,号召全社会形成爱护河湖、爱护水的意识。

   启动仪式结束后,全体人员在签名墙集体签名,郑重承诺保护乡村水环境,志愿者向公众发放“关爱山川河流·保护乡村河道”公益宣传品。同时,志愿者在莆田市木兰溪流域开展“投放鱼苗·共护河道”护水行动并打捞水浮莲、捡拾垃圾,以实际行动保护水生态水环境,引导人们知水亲水,争做节水护水使者。

   据介绍,近年来水利部广泛开展水利志愿服务活动,通过每年明确一个活动主题,形成了影响广泛、特色鲜明的“关爱山川河流”志愿服务活动品牌。

   

   鄂尔多斯11月24日电 (杨雨奇)如今,走在鄂尔多斯城,迎接你的是头顶的碧蓝天,脚下的青草地。但若倒退回去十年,站在这片黄土上,也许你会叹一声:“今夜不知何处宿,平沙万里绝人烟”。如今,在沙漠变绿洲的过程中,离不开武警鄂尔多斯支队多年来植树造林的付出。

  2011年官兵参加库布其沙漠造林 鄂尔多斯支队供图2011年官兵参加库布其沙漠造林。武警鄂尔多斯支队供图

   不易!战士饭菜里,掺着黄土沙

   绿色,是鄂尔多斯图腾之色。然而,这座屹立在黄河几字弯河套腹地的城池,却在很长时间里笼罩在黄沙漫天中。

   中国八大沙漠之一的库布其沙漠和四大沙地之一的毛乌素沙地,分别盘踞在鄂尔多斯北部和西南部,接近48%的土地均被沙漠耗尽,还有48%的土地,由砒岩裸露区和干旱硬梁区构成。

   在脆弱的生态环境里,农业无从发展,经济跟不上趟,沙漠带来的刺痛,不仅吹在脸颊,更吹进了百姓心中。

   2004年被分配到鄂尔多斯当兵的薛占超,就曾深刻感受到这份“刺痛”。他至今还记得自己下火车踏上这片土地的一幕:“风呼呼的吹,沙子连着石头都被卷起来,打得脸生疼。”但这仅是沙漠送给这个新兵的一个小“见面礼”。在这十几年的当兵岁月里,他每一刻都能感觉到沙漠的力量。

   薛占超说起自己刚当兵时的生活:每日早起,大家都要花很长时间来打扫部队院子,从擦窗户到扫庭院,每一寸都要与黄沙“作战”。若是起晚了几分钟,卫生就做不干净。后来,他有了经验,为了能准时完成打扫任务,他早起第一件事就是在桌上摸一把,看看落的沙尘有多厚,就知道今天打扫卫生的时间该怎么把握。

   一片飞沙走石,不仅仅是薛占超的感受,支队的老兵,大多有同样的体会。

   1995年就来到武警鄂尔多斯支队,现任副支队长的王所豪,对“沙尘部队生活”记忆犹新:“早起的被子一抖,就能落一地沙子;战士们吃的白米饭里,也掺着沙子;部队作战训练时,眼里和嘴里,也都灌着沙子。”

   只要说起过去的鄂尔多斯,支队老一代官兵们,总能回忆出一段自己和沙尘“休戚与共”的岁月。而作为军人的他们,谈及这段时光,那张坚毅的脸上,又总藏不住酸涩和无奈。

  支队参加驻地植树造林 鄂尔多斯支队供图支队参加驻地植树造林。武警鄂尔多斯支队供图

   求变!哪怕驴拉水,也要沙还林

   治沙,这是鄂尔多斯人多年来明白的道理,要生活,要发展,离不开治理沙漠化。

   现任武警鄂尔多斯支队副支队长谢治平,就是土生土长的鄂尔多斯人。在部队里,没人比他更理解沙漠对鄂尔多斯的伤害有多深。

   在他的记忆里,父辈们一直在种树固沙。“他们没事干就去种树,不是有什么环保意识,因为不治沙,风一吹,沙子就把庄稼全埋了,一年的收成也就没了,你说不固沙咋行?”谢治平说。

   但治沙谈何容易?凭百姓一己之力,又何以撼动眼下的千里飞沙?

   为打赢这场生态仗,武警鄂尔多斯支队的官兵们站了出来,在治沙事业里,他们把手上种树的锹,当成了战场杀敌的枪,誓要把鄂尔多斯的每一粒沙,都挡在这片土地外……

   实际上,从武警鄂尔多斯支队组建以来,植树造林,防风固沙就成了部队的主要任务之一。但尽管是铁血战士,治沙对他们而言也非一场轻松的战役。

   据谢治平副支队长回忆,过去部队治沙,没有先进的设备,一切都得靠人力。“那时候部队没有运水的车,植树以后,要靠驴把水拉进沙漠,战士们再取水浇树。”

   除了运水困难,战士们每天要完成的种树任务,也并不轻松。机动大队机动一中队的战士李浏洋,作为入伍不到1年的新兵,为了把树植多植好,手上铁锹磨出的茧子已经不下10个。

   “我们一个班10个人,每个班一上午的时间,要种四五十棵树,不种完就不休息。”李浏洋说。

   当兵之前在家娇生惯养,从没干过粗活,李浏洋不想给自己的班丢脸。他说:“我们班和班之间要比赛,看谁种的多,树活得多,就是英雄班。每晚睡前,大家都会比一把自己种的多少,我要是种少了,那多丢人。”

   其实,他至今种下了多少棵树,连他自己也说不清楚。但每每看着自己种下去的树,不久后冒出头来,李浏洋都觉得像看着自己的孩子长大了一样,很是自豪。

  官兵们在沙地植树 鄂尔多斯支队供图官兵们在沙地植树。武警鄂尔多斯支队供图

   成了!沙柳种进了荒漠 军情种进了民心

   “库布其啊库布其,进去丢不了命也得剥一层皮!”

   然而,在军民携手共同努力下,这片死亡之地,成了世界唯一被整体治理的沙漠。

   经过多年来植树造林的探索,如今的鄂尔多斯已成为内蒙古脊背之上,一颗绿色的明珠。

   沙尘走了,天朗气清的环境回来了。武警鄂尔多斯支队政委刘继祖给出了多年环境奋战的硕果。

   目前,鄂尔多斯建成区绿化覆盖率和绿地率分别达到43.9%和40.8%,草原植被覆盖度稳定在70%以上,森林覆盖率达到26.71%,成为自治区首个实现自治区园林县城全覆盖的城市。

   而据资料显示,从1988年到2016年,库布其的降雨量也从每年不足100毫米增加到456毫米,沙尘暴从每年50次减少到每年1次。生物种类从不足10种增加到530种。

   绿植种进了沙漠,更种进了百姓心里。在与沙尘周旋的路上,士兵们的辛苦,百姓都看在眼里。

   李浏洋回忆起那一段让人动容的军民鱼水情——

   那是去库布其沙漠种树返程的路上,我们集合好队伍要出发,远远地听见背后有老乡喊话,让我们等等。我们回头一望,就看见几个白发苍苍的老乡,提着西瓜过来了,嘴里念叨着:“你们辛苦了,天气热,吃点西瓜再走吧。”

   李浏洋说,那一幕他很想用手机拍下来,拍下老乡给战士们分西瓜的样子,拍下部队官兵们擦着汗水告诉老乡自己不累的样子。他说:“我想发个朋友圈,告诉我周围的人,我在这个部队里生活,有多自豪。”(完)

   北京时间2015年12月1日凌晨,国际货币基金组织(IMF)执董会决定将人民币纳入SDR货币篮子。SDR货币篮子相应扩大至美元、欧元、人民币、日元、英镑5种货币,人民币的权重为10.92%。根据IMF决定,新SDR货币篮子于2016年10月1日生效。

   “人民币加入SDR之路,是中国经济改革开放之路,是中国深度参与全球经济治理之路。”人民银行行长易纲说。

   SDR,即特别提款权,是IMF于1969年创设的一种补充性储备资产,与黄金、外汇等其他储备资产一起构成国际储备。目前,SDR主要用于IMF成员国与IMF以及国际金融组织等官方机构之间的交易,包括使用SDR换取可自由使用货币、使用SDR向IMF还款、支付利息或缴纳份额等。

   人民币加入SDR抓住了历史机遇。“人民币本来还没有完全做好成为国际化货币的准备,但全球金融危机导致周边国家和地区出现流动性紧缩,纷纷要求使用人民币进行贸易和投资结算,人民币加入SDR就是从这里起步并加快推进的。”时任人民银行行长周小川说。

   2015年适逢IMF对SDR货币篮子5年一次的审查,而此时人民币在国际贸易中的使用已初具规模。中国及时抓住这一机遇,“积极争取、顺势而为”,最终为人民币加入SDR扫清了障碍。

   加入SDR意味着人民币成为IMF成员国贷款货币的选择之一,国际社会对此反响积极,多家央行将人民币纳入外汇储备,人民币资产在全球市场的吸引力明显上升。

   更重要的是,加入SDR意味着人民币储备货币地位首次获得正式认定,增强了外界对人民币的信心,为人民币国际化注入了新的动力。

   人民币加入SDR既是改革开放的成果,也是下一阶段改革开放重要的推动力,将推动对外开放迈向新高度。

   《 人民日报 》( 2018年11月24日 04 版)

   中新经纬客户端11月24日电(张猛)前三季度31省份GDP和房地产开发投资数据悉数出炉,各地经济对房地产依赖程度如何呢?

   房地产开发投资TOP 5 东部省份占4个

   2018年前三季度,全国固定资产投资(不含农户)483442亿元,全国房地产开发投资88665亿元,占全国固定资产投资的18%。

   前三季度,房地产开发投资排名前五的省份投资总额约占全国投资总额的42%。从各省数据来看,广东省房地产开发投资以10295亿元位居首位,也是唯一的破万亿省份,紧随其后的四个省份分别是江苏、浙江、山东和河南。

   琼皖渝经济对房地产依赖度高

   “房地产开发投资占GDP比重”被视为衡量一个地方经济增长对房地产投资依赖度的指标。比重越高,说明经济对房地产投资依赖程度越严重。

   2018年前三季度31省份“房地产开发投资占GDP比重”排名中,海南省占比达到了34%,高居榜首。安徽省22%次之,重庆市21%排第三,其余大多数省份比重都在10-15%之间。

   中新经纬客户端(微信公众号:jwview)梳理发现,2017年前三季度31省份“房地产开发投资占GDP比重”前三名与今年相同,也是海南、安徽、重庆。易居研究院智库中心研究总监严跃进认为,海南、安徽、重庆占比高与此三省的招商力度大有关系,也和具体的产业导入有关。

   中原地产首席分析师张大伟接受中新经纬客户端(微信公众号:jwview)专访时表示,海南是旅游大省,旅游产业具有季节性,有得天独厚的优势,是当下全国热衷的房产投资地。安徽、重庆则属于人口外流省份,核心来看还是和各省的产业结构有关系。

   与房地产开发投资排名情况不同,“房地产开发投资占GDP比重”排名前五的省份分别为海南、安徽、重庆、云南、浙江。东部省份只占两个。而占比低于10%的省份,分别是山东、山西、吉林、新疆、黑龙江、内蒙古和西藏。因高房价备受关注的上海、北京占比分别为12%和11.9%。

   北京明确在近5年内建设租赁住房50万套,上海表示计划到2020年基本形成符合市情、购租并举的住房体系,其中新增租赁住房约70万套。

   张大伟认为,北京、上海等 “租赁试点城市”纷纷加大住房租赁用地的供应规模,此举必会带动房地产开发投资的增速。张大伟补充道,北京、上海两地的“房地产开发投资占GDP比重”近期可能会提高一些,长期来看应会下降。

   中国城市房地产研究院院长谢逸枫与张大伟的观点不谋而合,谢逸枫对中新经纬客户端(微信公众号:jwview)表示,北京、上海已进入到城市更新、改造阶段,老城区改造会带来大量的投资建设,另外,随着棚户区改造、保障房建设、共有产权住房的推进,北京、上海房地产投资开发可能会逐渐加大。

   值得注意的是,2018年前三季度东北地区房地产开发投资3725亿元,同比增长16.5%。虽然增长率位居四大区域之首,但是东北地区省份“房地产开发投资占GDP比重”均处在倒数位置。张大伟表示,东北三省“房地产开发投资占GDP比重”低,主要与房价绝对值相对比较低有关系。本质上还是与各区域内省份的产业结构有密切联系。

   楼盘。中新经纬 贾亦夫 摄

   海南经济“去房地产化”力度大

   为了减少对房地产的依赖,海南对房地产调控可谓是不遗余力,限购、限售、限价、限贷,各地开展房地产市场专项整治,重点打击包括投机炒房、房地产“黑中介”。海南停止中部四个生态敏感地区外销型房地产开发,一线海岸线用地已不允许搞商品住宅。

   根据海南统计局数据显示,海南三季度 “房地产开发投资占GDP比重” 同比从44%下降到34%,严跃进称,海南省当前“房地产开发投资占GDP比重”下降符合预期,是地方政府调控的结果,后续要对滨海用地继续把控。

   尽管比重下降,但张大伟并不认为海南省经济短期内可以完全甩开房地产的依赖。张大伟表示,海南省新的概念还未完全落地,更需要做的是引进产业,相关利好政策要在产业落地方面更实际、更坚决一点,现在来看,尚需比较长的时间。(中新经纬APP)

   关注中新经纬微信公众号(微信搜索“中新经纬”或“jwview”),看更多精彩财经资讯。

   中新经纬版权所有,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。

   中新社北京11月23日电 (宋蕙)中国外交部发言人耿爽23日在例行记者会上表示,中国作为联合国安理会11月轮值主席,将邀请联合国安理会全体成员国、候任成员国、联合国维和行动主要出兵国常驻联合国代表及联合国秘书处高官于11月25日至28日访华。

   耿爽当天介绍了联合国安理会成员国常驻代表访问团访华有关情况。他说,访华期间,中国领导人将会见访问团一行。访问团将参观中国维和待命部队,赴广东参观。

   “相信此次访问将有助于安理会成员国加深对中国发展道路和对外政策的了解,也会有利于中国各界更多了解联合国和安理会,加强中国同安理会各成员国的团结合作,让安理会在国际事务中更好的发挥作用。”耿爽说。(完)