• https://www.szpifu.com/9h506929/
 • https://www.szpifu.com/9h307663/
 • https://www.szpifu.com/9h449825/
 • https://www.szpifu.com/9h489466/
 • https://www.szpifu.com/9h611885/
 • https://www.szpifu.com/9h265788/
 • https://www.szpifu.com/9h680472/
 • https://www.szpifu.com/9h769076/
 • https://www.szpifu.com/9h675965/
 • https://www.szpifu.com/9h620226/
 • https://www.szpifu.com/9h753406/
 • https://www.szpifu.com/bn794710/
 • https://www.szpifu.com/bn286090/
 • https://www.szpifu.com/bn215817/
 • https://www.szpifu.com/bn514737/
 • https://www.szpifu.com/bn23133/
 • https://www.szpifu.com/bn202523/
 • https://www.szpifu.com/bn28912/
 • https://www.szpifu.com/bn465877/
 • https://www.szpifu.com/bn239267/
 • https://www.szpifu.com/bn563448/
 • https://www.szpifu.com/bn741997/
 • https://www.szpifu.com/ds441113/
 • https://www.szpifu.com/ds647080/
 • https://www.szpifu.com/ds226650/
 • https://www.szpifu.com/ds944060/
 • https://www.szpifu.com/ds653626/
 • https://www.szpifu.com/ds737959/
 • https://www.szpifu.com/ds382000/
 • https://www.szpifu.com/ds921419/
 • https://www.szpifu.com/ds301860/
 • https://www.szpifu.com/ds640828/
 • https://www.szpifu.com/ds129827/
 • https://www.szpifu.com/ez963953/
 • https://www.szpifu.com/ez450851/
 • https://www.szpifu.com/ez707934/
 • https://www.szpifu.com/ez900554/
 • https://www.szpifu.com/ez48496/
 • https://www.szpifu.com/ez944859/
 • https://www.szpifu.com/ez910544/
 • https://www.szpifu.com/ez121463/
 • https://www.szpifu.com/ez777513/
 • https://www.szpifu.com/ez14672/
 • https://www.szpifu.com/ez909740/
 • https://www.szpifu.com/fhc984366/
 • https://www.szpifu.com/fhc923775/
 • https://www.szpifu.com/fhc751786/
 • https://www.szpifu.com/fhc669587/
 • https://www.szpifu.com/fhc287593/
 • https://www.szpifu.com/fhc966910/
 • https://www.szpifu.com/fhc579917/
 • https://www.szpifu.com/fhc644254/
 • https://www.szpifu.com/fhc302454/
 • https://www.szpifu.com/fhc414352/
 • https://www.szpifu.com/fhc641048/
 • https://www.szpifu.com/hd881105/
 • https://www.szpifu.com/hd630180/
 • https://www.szpifu.com/hd854326/
 • https://www.szpifu.com/hd849640/
 • https://www.szpifu.com/hd119162/
 • https://www.szpifu.com/hd979329/
 • https://www.szpifu.com/hd83123/
 • https://www.szpifu.com/hd587939/
 • https://www.szpifu.com/hd392226/
 • https://www.szpifu.com/hd759313/
 • https://www.szpifu.com/hd343870/
 • https://www.szpifu.com/htk770668/
 • https://www.szpifu.com/htk205475/
 • https://www.szpifu.com/htk169511/
 • https://www.szpifu.com/htk546000/
 • https://www.szpifu.com/htk521675/
 • https://www.szpifu.com/htk760288/
 • https://www.szpifu.com/htk490714/
 • https://www.szpifu.com/htk597699/
 • https://www.szpifu.com/htk119732/
 • https://www.szpifu.com/htk270443/
 • https://www.szpifu.com/htk656201/
 • https://www.szpifu.com/hy895466/
 • https://www.szpifu.com/hy231095/
 • https://www.szpifu.com/hy360573/
 • https://www.szpifu.com/hy282880/
 • https://www.szpifu.com/hy765570/
 • https://www.szpifu.com/hy824612/
 • https://www.szpifu.com/hy366082/
 • https://www.szpifu.com/hy760601/
 • https://www.szpifu.com/hy91886/
 • https://www.szpifu.com/hy986760/
 • https://www.szpifu.com/hy27682/
 • https://www.szpifu.com/hypt915866/
 • https://www.szpifu.com/hypt913532/
 • https://www.szpifu.com/hypt600833/
 • https://www.szpifu.com/hypt757901/
 • https://www.szpifu.com/hypt678357/
 • https://www.szpifu.com/hypt570217/
 • https://www.szpifu.com/hypt945315/
 • https://www.szpifu.com/hypt855280/
 • https://www.szpifu.com/hypt109363/
 • https://www.szpifu.com/hypt824462/
 • https://www.szpifu.com/hypt492443/
 • https://www.szpifu.com/hyyl38965/
 • https://www.szpifu.com/hyyl7397/
 • https://www.szpifu.com/hyyl416688/
 • https://www.szpifu.com/hyyl48917/
 • https://www.szpifu.com/hyyl450236/
 • https://www.szpifu.com/hyyl162942/
 • https://www.szpifu.com/hyyl625408/
 • https://www.szpifu.com/hyyl176778/
 • https://www.szpifu.com/hyyl752647/
 • https://www.szpifu.com/hyyl732002/
 • https://www.szpifu.com/hyyl15898/
 • https://www.szpifu.com/jh280600/
 • https://www.szpifu.com/jh447977/
 • https://www.szpifu.com/jh454610/
 • https://www.szpifu.com/jh456497/
 • https://www.szpifu.com/jh723106/
 • https://www.szpifu.com/jh95494/
 • https://www.szpifu.com/jh446322/
 • https://www.szpifu.com/jh451591/
 • https://www.szpifu.com/jh973811/
 • https://www.szpifu.com/jh15013/
 • https://www.szpifu.com/jh613475/
 • https://www.szpifu.com/lf618182/
 • https://www.szpifu.com/lf928273/
 • https://www.szpifu.com/lf658477/
 • https://www.szpifu.com/lf47900/
 • https://www.szpifu.com/lf997507/
 • https://www.szpifu.com/lf479841/
 • https://www.szpifu.com/lf803533/
 • https://www.szpifu.com/lf283931/
 • https://www.szpifu.com/lf408787/
 • https://www.szpifu.com/lf422250/
 • https://www.szpifu.com/lf612817/
 • https://www.szpifu.com/md488690/
 • https://www.szpifu.com/md870386/
 • https://www.szpifu.com/md909785/
 • https://www.szpifu.com/md978216/
 • https://www.szpifu.com/md965179/
 • https://www.szpifu.com/md232012/
 • https://www.szpifu.com/md782461/
 • https://www.szpifu.com/md660403/
 • https://www.szpifu.com/md740354/
 • https://www.szpifu.com/md747456/
 • https://www.szpifu.com/md532781/
 • https://www.szpifu.com/my852060/
 • https://www.szpifu.com/my878797/
 • https://www.szpifu.com/my255095/
 • https://www.szpifu.com/my774182/
 • https://www.szpifu.com/my130213/
 • https://www.szpifu.com/my798631/
 • https://www.szpifu.com/my658437/
 • https://www.szpifu.com/my524050/
 • https://www.szpifu.com/my20970/
 • https://www.szpifu.com/my276761/
 • https://www.szpifu.com/my253819/
 • https://www.szpifu.com/myc733078/
 • https://www.szpifu.com/myc608013/
 • https://www.szpifu.com/myc666090/
 • https://www.szpifu.com/myc916057/
 • https://www.szpifu.com/myc909016/
 • https://www.szpifu.com/myc479549/
 • https://www.szpifu.com/myc256674/
 • https://www.szpifu.com/myc152704/
 • https://www.szpifu.com/myc171377/
 • https://www.szpifu.com/myc34429/
 • https://www.szpifu.com/myc332194/
 • https://www.szpifu.com/oy386046/
 • https://www.szpifu.com/oy326389/
 • https://www.szpifu.com/oy394087/
 • https://www.szpifu.com/oy258758/
 • https://www.szpifu.com/oy113746/
 • https://www.szpifu.com/oy108935/
 • https://www.szpifu.com/oy944747/
 • https://www.szpifu.com/oy87554/
 • https://www.szpifu.com/oy617092/
 • https://www.szpifu.com/oy828835/
 • https://www.szpifu.com/oy267192/
 • https://www.szpifu.com/tye120989/
 • https://www.szpifu.com/tye522933/
 • https://www.szpifu.com/tye921284/
 • https://www.szpifu.com/tye546405/
 • https://www.szpifu.com/tye44185/
 • https://www.szpifu.com/tye203654/
 • https://www.szpifu.com/tye591047/
 • https://www.szpifu.com/tye61540/
 • https://www.szpifu.com/tye983940/
 • https://www.szpifu.com/tye941840/
 • https://www.szpifu.com/tye371867/
 • https://www.szpifu.com/tys972216/
 • https://www.szpifu.com/tys74212/
 • https://www.szpifu.com/tys282454/
 • https://www.szpifu.com/tys491075/
 • https://www.szpifu.com/tys419239/
 • https://www.szpifu.com/tys121342/
 • https://www.szpifu.com/tys969237/
 • https://www.szpifu.com/tys222615/
 • https://www.szpifu.com/tys99349/
 • https://www.szpifu.com/tys372358/
 • https://www.szpifu.com/tys866378/
 • https://www.szpifu.com/tyyl700705/
 • https://www.szpifu.com/tyyl832627/
 • https://www.szpifu.com/tyyl71862/
 • https://www.szpifu.com/tyyl872537/
 • https://www.szpifu.com/tyyl986699/
 • https://www.szpifu.com/tyyl631495/
 • https://www.szpifu.com/tyyl637137/
 • https://www.szpifu.com/tyyl596721/
 • https://www.szpifu.com/tyyl855705/
 • https://www.szpifu.com/tyyl627352/
 • https://www.szpifu.com/tyyl463639/
 • https://www.szpifu.com/wd431684/
 • https://www.szpifu.com/wd190874/
 • https://www.szpifu.com/wd917013/
 • https://www.szpifu.com/wd911447/
 • https://www.szpifu.com/wd825254/
 • https://www.szpifu.com/wd152291/
 • https://www.szpifu.com/wd814426/
 • https://www.szpifu.com/wd522781/
 • https://www.szpifu.com/wd824/
 • https://www.szpifu.com/wd724197/
 • https://www.szpifu.com/wd245835/
 • https://www.szpifu.com/wj739279/
 • https://www.szpifu.com/wj598536/
 • https://www.szpifu.com/wj520124/
 • https://www.szpifu.com/wj839225/
 • https://www.szpifu.com/wj230231/
 • https://www.szpifu.com/wj988910/
 • https://www.szpifu.com/wj181419/
 • https://www.szpifu.com/wj148948/
 • https://www.szpifu.com/wj703698/
 • https://www.szpifu.com/wj804870/
 • https://www.szpifu.com/wj308144/
 • https://www.szpifu.com/xb109598/
 • https://www.szpifu.com/xb451097/
 • https://www.szpifu.com/xb879684/
 • https://www.szpifu.com/xb650776/
 • https://www.szpifu.com/xb377354/
 • https://www.szpifu.com/xb993037/
 • https://www.szpifu.com/xb709502/
 • https://www.szpifu.com/xb812437/
 • https://www.szpifu.com/xb130068/
 • https://www.szpifu.com/xb343028/
 • https://www.szpifu.com/xb54170/
 • https://www.szpifu.com/xc465901/
 • https://www.szpifu.com/xc507460/
 • https://www.szpifu.com/xc541014/
 • https://www.szpifu.com/xc849244/
 • https://www.szpifu.com/xc385327/
 • https://www.szpifu.com/xc84200/
 • https://www.szpifu.com/xc400139/
 • https://www.szpifu.com/xc956977/
 • https://www.szpifu.com/xc279434/
 • https://www.szpifu.com/xc345845/
 • https://www.szpifu.com/xc230866/
 • https://www.szpifu.com/xy207356/
 • https://www.szpifu.com/xy780950/
 • https://www.szpifu.com/xy151529/
 • https://www.szpifu.com/xy164844/
 • https://www.szpifu.com/xy247085/
 • https://www.szpifu.com/xy737452/
 • https://www.szpifu.com/xy873430/
 • https://www.szpifu.com/xy486324/
 • https://www.szpifu.com/xy384692/
 • https://www.szpifu.com/xy580419/
 • https://www.szpifu.com/xy654384/
 • https://www.szpifu.com/xy2815700/
 • https://www.szpifu.com/xy2807172/
 • https://www.szpifu.com/xy2985679/
 • https://www.szpifu.com/xy299334/
 • https://www.szpifu.com/xy2763640/
 • https://www.szpifu.com/xy2475867/
 • https://www.szpifu.com/xy2530142/
 • https://www.szpifu.com/xy2908923/
 • https://www.szpifu.com/xy2973634/
 • https://www.szpifu.com/xy2222955/
 • https://www.szpifu.com/xy2540820/
 • https://www.szpifu.com/xypt585459/
 • https://www.szpifu.com/xypt652987/
 • https://www.szpifu.com/xypt196351/
 • https://www.szpifu.com/xypt489112/
 • https://www.szpifu.com/xypt127160/
 • https://www.szpifu.com/xypt567835/
 • https://www.szpifu.com/xypt901381/
 • https://www.szpifu.com/xypt889472/
 • https://www.szpifu.com/xypt93637/
 • https://www.szpifu.com/xypt462769/
 • https://www.szpifu.com/xypt416150/
 • https://www.szpifu.com/xyyl29851/
 • https://www.szpifu.com/xyyl639455/
 • https://www.szpifu.com/xyyl473641/
 • https://www.szpifu.com/xyyl978304/
 • https://www.szpifu.com/xyyl69946/
 • https://www.szpifu.com/xyyl784247/
 • https://www.szpifu.com/xyyl397841/
 • https://www.szpifu.com/xyyl921368/
 • https://www.szpifu.com/xyyl598321/
 • https://www.szpifu.com/xyyl971354/
 • https://www.szpifu.com/xyyl661808/
 • https://www.szpifu.com/yhz261986/
 • https://www.szpifu.com/yhz83404/
 • https://www.szpifu.com/yhz678851/
 • https://www.szpifu.com/yhz180306/
 • https://www.szpifu.com/yhz852228/
 • https://www.szpifu.com/yhz893391/
 • https://www.szpifu.com/yhz163530/
 • https://www.szpifu.com/yhz644232/
 • https://www.szpifu.com/yhz923744/
 • https://www.szpifu.com/yhz780439/
 • https://www.szpifu.com/yhz972034/
 • https://www.szpifu.com/yk603878/
 • https://www.szpifu.com/yk729987/
 • https://www.szpifu.com/yk167335/
 • https://www.szpifu.com/yk917030/
 • https://www.szpifu.com/yk223874/
 • https://www.szpifu.com/yk677424/
 • https://www.szpifu.com/yk186999/
 • https://www.szpifu.com/yk514250/
 • https://www.szpifu.com/yk120110/
 • https://www.szpifu.com/yk219436/
 • https://www.szpifu.com/yk446643/
 • https://www.szpifu.com/yk2362275/
 • https://www.szpifu.com/yk282306/
 • https://www.szpifu.com/yk2703121/
 • https://www.szpifu.com/yk2649910/
 • https://www.szpifu.com/yk2907955/
 • https://www.szpifu.com/yk2540287/
 • https://www.szpifu.com/yk243693/
 • https://www.szpifu.com/yk2701872/
 • https://www.szpifu.com/yk221937/
 • https://www.szpifu.com/yk2726495/
 • https://www.szpifu.com/yk2450715/
 • https://www.szpifu.com/yltd337860/
 • https://www.szpifu.com/yltd298917/
 • https://www.szpifu.com/yltd86839/
 • https://www.szpifu.com/yltd223913/
 • https://www.szpifu.com/yltd569034/
 • https://www.szpifu.com/yltd20695/
 • https://www.szpifu.com/yltd313961/
 • https://www.szpifu.com/yltd72605/
 • https://www.szpifu.com/yltd860334/
 • https://www.szpifu.com/yltd680601/
 • https://www.szpifu.com/yltd111269/
 • https://www.szpifu.com/yx767862/
 • https://www.szpifu.com/yx984764/
 • https://www.szpifu.com/yx208710/
 • https://www.szpifu.com/yx496652/
 • https://www.szpifu.com/yx613960/
 • https://www.szpifu.com/yx681058/
 • https://www.szpifu.com/yx921022/
 • https://www.szpifu.com/yx53720/
 • https://www.szpifu.com/yx711853/
 • https://www.szpifu.com/yx584553/
 • https://www.szpifu.com/yx835127/
 • https://www.szpifu.com/yy692463/
 • https://www.szpifu.com/yy502541/
 • https://www.szpifu.com/yy991906/
 • https://www.szpifu.com/yy679392/
 • https://www.szpifu.com/yy606625/
 • https://www.szpifu.com/yy503873/
 • https://www.szpifu.com/yy660910/
 • https://www.szpifu.com/yy648582/
 • https://www.szpifu.com/yy113672/
 • https://www.szpifu.com/yy22990/
 • https://www.szpifu.com/yy578900/
 • https://www.szpifu.com/zx310730/
 • https://www.szpifu.com/zx12870/
 • https://www.szpifu.com/zx275484/
 • https://www.szpifu.com/zx538481/
 • https://www.szpifu.com/zx630631/
 • https://www.szpifu.com/zx606078/
 • https://www.szpifu.com/zx716355/
 • https://www.szpifu.com/zx776839/
 • https://www.szpifu.com/zx259274/
 • https://www.szpifu.com/zx231730/
 • https://www.szpifu.com/zx707526/
 • 分类 拉菲2 下的文章

   中新社莫斯科11月26日电 (记者 王修君)当地时间11月25日,俄罗斯联邦安全局发布消息称,动用武器扣留3艘侵犯俄边界的乌克兰海军船只。

   据俄安全局公共关系中心25日早些时候消息,当天上午三艘乌克兰海军船只驶入了“俄罗斯临时封闭海域并正从黑海驶向刻赤海峡”。随后又有两艘乌炮艇从亚速海方向快速驶向刻赤海峡。俄安全局边防部门将采取一切必要措施阻止这种“乌高层发动的蓄意挑衅行为”,以确保该水域航行安全。

   25日晚,俄安全局公共关系中心再次发布消息称,19时左右,最初驶近刻赤海峡的三艘乌克兰海军船只在俄海域范围内企图实施非法行动并且未对俄方发出的“立即停止”的要求做出反应。

   消息称,为了强迫乌克兰海军船只停下,(俄方)使用了武器。结果这三艘乌克兰海军船只被扣留。在这一过程中,乌方船上有3人受伤,但没有生命危险。

   消息表示,已对此次乌海军船只侵犯国界事件予以刑事立案。

   据国际文传电讯社消息,俄驻联合国副代表鲍尔扬斯基(Polyansky)表示,俄罗斯要求就亚速海局势举行联合国安理会紧急会议。

   据乌克兰国家通讯社援引乌海军发布的公告称,当天乌海军的“别尔季扬斯克(Berdianck)”号、“尼克波尔(Nikpoli)”号两艘小型装甲炮艇和“亚内 卡普(Yanei Kapu)”号拖船计划从乌克兰敖德萨港出发,前往亚速海的马里乌波尔港。根据国际法相关规定,乌方已提前通告了这一航行计划。

   乌海军此后表示,由于俄方阻止乌海军舰艇通过刻赤海峡进入亚速海并威胁使用武器,因此“乌克兰舰艇正在返航”。

   25日晚间,乌克兰军事委员会举行紧急会议讨论刻赤海峡局势。此后,乌克兰国家安全和国防委员会向乌总统波罗申科提议,在乌克兰实施为期60天的战时状态,以便“为回击侵略,保卫国家安全和消除对乌克兰国家独立和领土完整的威胁创造条件”。

   波罗申科表示支持这一提议并称实施战时状态并不意味着立即动员。

   目前相关提议还需乌克兰最高拉达(议会)于26日召开紧急会议审议。

   刻赤海峡位于克里米亚半岛和俄罗斯西部的塔曼半岛之间,是黑海和亚速海的唯一通道。苏联解体后,俄乌双方对刻赤海峡的归属以及亚速海水面海域的划分存在分歧。2014年克里米亚地区通过公投并入俄罗斯,致使这一水域的局势更加复杂。

   今年以来,俄乌双方在刻赤海峡围绕船只通行权多次发生矛盾。据乌基础设施部长奥梅良透露,今年4月底至7月初,俄方已扣留并检查了93艘准备经由刻赤海峡前往乌克兰亚速海港口的船只。而据俄媒体消息,乌克兰今年也多次扣留俄方船只。(完)

   11月23日,北京现代第四代途胜震撼登场。在本次发布会上,第四代途胜共发布6款车型,售价15.59万元至23.99万元。

   在传承经典的同时,第四代途胜融合现代汽车最新设计理念Sensuous Sportiness的元素,为用户呈现出中国专属的全新外观造型,搭载现代汽车全球领先的HTRAC智能四驱控制系统。同时,集成了八大ADAS的Hyundai Smart Sense“智心合一”系统和百度智能网联2.0系统,第四代途胜旨在为“掌控自在生活的新青年”带来极具震撼的用车体验。

   全面升级的配置,更加卓越的品质,第四代途胜与同级别车型相比具有绝对竞争力的品价比,更彰显了北京现代的满满诚意。第四代途胜的成功上市,也是北京现代全面布局SUV市场的关键一环,它将肩负起中级SUV市场的进击重任,与刚在广州车展亮相的大型SUV第四代胜达一道,在SUV市场形成全面出击之势,这也是北京现代在新的起点全面回馈千万用户的最好例证。

   传承经典 全新而来

   与时代同行,引领潮流风尚。北京现代13年以来矢志不渝的坚持创新,造就了今天的第四代途胜。耀世而来的第四代途胜,以风格不凡的造型设计、驾行卓越的操控体验和智能随享的科技装备,必将全面引领自在掌控的智行SUV新风潮。

   值得一提的是,Hyundai SmartSense“智心合一”系统集成了针对长途或高速行驶路况应用的LKA车道保持辅助系统、LDWS车道偏离警示系统、ASCC带启停功能的智能自适应巡航及DAW驾驶员疲劳提醒,城市路况下的FCW/FCA前碰撞预警制动系统(可识别行人)、和日常停车的SVM360°全景倒车影像等八大ADAS高级驾驶辅助系统,不仅增强了对驾驶者的保护,更将对行人的保护纳入系统中,将第四代途胜的安全升级到智能驾驶的全新高度,让新青年的都市日常出行都更加从容自信。

   智能随享的科技装备。第四代途胜搭载了百度智能网联2.0系统,拥有场景化语音交互系统、智能家居互联、QQ音乐等国内三大音乐曲库、智能型空气净化系统、支持OTA在线升级五大功能。值得一提的是,第四代途胜会根据当地大气质量进行分析,当PM2.5高于一定水平时,在用户驶入隧道前,系统会自动将空调切换至内循环状态,驶出隧道后自动恢复到之前的设置。该系统的搭载,使第四代途胜的人机交互体验更加智能,为用户带来更加人性化的智能体验。

   掌控生活,为都市新青年代言

   第四代途胜在造型设计、安全驾控和智能科技等领域具有颠覆性的表现,赢得了大量新青年的青睐和关注。他们在工作中稳健进取,在生活中活力四射。他们大多已经结婚,但仍处于二人世界。成长于互联网时代、成熟于移动互联网时代的他们,更加强调“我的生活我做主”,希望自在掌控自己的工作与生活。对自在生活的无比热爱,让他们对于都市SUV情有独钟,更加关注驾驶、关注驾驶性能及新技术。而这刚好与第四代途胜的目标用户 “掌控自在生活的新青年”非常吻合。

   第四代途胜不但满足了新青年对都市生活的需求,更是他们享受驾驶乐趣、追求自由生活的最佳伴侣,成为从出行体验到生活方式全方位的“自在掌控的智行SUV”。

   自2005年上市以来,途胜凭借十三年沉淀的从容与底气,以及不断革新的品质和实力获得了百万车主的青睐,堪称SUV细分市场的常青树。第四代途胜的震撼上市有着非凡的战略意义,不但是对途胜这一经典车型的延续,更展现出北京现代在践行“以客户为中心”的本土化2.0战略的决心。相信第四代途胜,这款自在掌控的智行SUV将成为一个全新契机。未来,北京现代将继续与时代同行,为消费者带来更多富有活力与品质的经典车型,引领汽车生活新时代。

   

   鄂尔多斯11月24日电 (杨雨奇)如今,走在鄂尔多斯城,迎接你的是头顶的碧蓝天,脚下的青草地。但若倒退回去十年,站在这片黄土上,也许你会叹一声:“今夜不知何处宿,平沙万里绝人烟”。如今,在沙漠变绿洲的过程中,离不开武警鄂尔多斯支队多年来植树造林的付出。

  2011年官兵参加库布其沙漠造林 鄂尔多斯支队供图2011年官兵参加库布其沙漠造林。武警鄂尔多斯支队供图

   不易!战士饭菜里,掺着黄土沙

   绿色,是鄂尔多斯图腾之色。然而,这座屹立在黄河几字弯河套腹地的城池,却在很长时间里笼罩在黄沙漫天中。

   中国八大沙漠之一的库布其沙漠和四大沙地之一的毛乌素沙地,分别盘踞在鄂尔多斯北部和西南部,接近48%的土地均被沙漠耗尽,还有48%的土地,由砒岩裸露区和干旱硬梁区构成。

   在脆弱的生态环境里,农业无从发展,经济跟不上趟,沙漠带来的刺痛,不仅吹在脸颊,更吹进了百姓心中。

   2004年被分配到鄂尔多斯当兵的薛占超,就曾深刻感受到这份“刺痛”。他至今还记得自己下火车踏上这片土地的一幕:“风呼呼的吹,沙子连着石头都被卷起来,打得脸生疼。”但这仅是沙漠送给这个新兵的一个小“见面礼”。在这十几年的当兵岁月里,他每一刻都能感觉到沙漠的力量。

   薛占超说起自己刚当兵时的生活:每日早起,大家都要花很长时间来打扫部队院子,从擦窗户到扫庭院,每一寸都要与黄沙“作战”。若是起晚了几分钟,卫生就做不干净。后来,他有了经验,为了能准时完成打扫任务,他早起第一件事就是在桌上摸一把,看看落的沙尘有多厚,就知道今天打扫卫生的时间该怎么把握。

   一片飞沙走石,不仅仅是薛占超的感受,支队的老兵,大多有同样的体会。

   1995年就来到武警鄂尔多斯支队,现任副支队长的王所豪,对“沙尘部队生活”记忆犹新:“早起的被子一抖,就能落一地沙子;战士们吃的白米饭里,也掺着沙子;部队作战训练时,眼里和嘴里,也都灌着沙子。”

   只要说起过去的鄂尔多斯,支队老一代官兵们,总能回忆出一段自己和沙尘“休戚与共”的岁月。而作为军人的他们,谈及这段时光,那张坚毅的脸上,又总藏不住酸涩和无奈。

  支队参加驻地植树造林 鄂尔多斯支队供图支队参加驻地植树造林。武警鄂尔多斯支队供图

   求变!哪怕驴拉水,也要沙还林

   治沙,这是鄂尔多斯人多年来明白的道理,要生活,要发展,离不开治理沙漠化。

   现任武警鄂尔多斯支队副支队长谢治平,就是土生土长的鄂尔多斯人。在部队里,没人比他更理解沙漠对鄂尔多斯的伤害有多深。

   在他的记忆里,父辈们一直在种树固沙。“他们没事干就去种树,不是有什么环保意识,因为不治沙,风一吹,沙子就把庄稼全埋了,一年的收成也就没了,你说不固沙咋行?”谢治平说。

   但治沙谈何容易?凭百姓一己之力,又何以撼动眼下的千里飞沙?

   为打赢这场生态仗,武警鄂尔多斯支队的官兵们站了出来,在治沙事业里,他们把手上种树的锹,当成了战场杀敌的枪,誓要把鄂尔多斯的每一粒沙,都挡在这片土地外……

   实际上,从武警鄂尔多斯支队组建以来,植树造林,防风固沙就成了部队的主要任务之一。但尽管是铁血战士,治沙对他们而言也非一场轻松的战役。

   据谢治平副支队长回忆,过去部队治沙,没有先进的设备,一切都得靠人力。“那时候部队没有运水的车,植树以后,要靠驴把水拉进沙漠,战士们再取水浇树。”

   除了运水困难,战士们每天要完成的种树任务,也并不轻松。机动大队机动一中队的战士李浏洋,作为入伍不到1年的新兵,为了把树植多植好,手上铁锹磨出的茧子已经不下10个。

   “我们一个班10个人,每个班一上午的时间,要种四五十棵树,不种完就不休息。”李浏洋说。

   当兵之前在家娇生惯养,从没干过粗活,李浏洋不想给自己的班丢脸。他说:“我们班和班之间要比赛,看谁种的多,树活得多,就是英雄班。每晚睡前,大家都会比一把自己种的多少,我要是种少了,那多丢人。”

   其实,他至今种下了多少棵树,连他自己也说不清楚。但每每看着自己种下去的树,不久后冒出头来,李浏洋都觉得像看着自己的孩子长大了一样,很是自豪。

  官兵们在沙地植树 鄂尔多斯支队供图官兵们在沙地植树。武警鄂尔多斯支队供图

   成了!沙柳种进了荒漠 军情种进了民心

   “库布其啊库布其,进去丢不了命也得剥一层皮!”

   然而,在军民携手共同努力下,这片死亡之地,成了世界唯一被整体治理的沙漠。

   经过多年来植树造林的探索,如今的鄂尔多斯已成为内蒙古脊背之上,一颗绿色的明珠。

   沙尘走了,天朗气清的环境回来了。武警鄂尔多斯支队政委刘继祖给出了多年环境奋战的硕果。

   目前,鄂尔多斯建成区绿化覆盖率和绿地率分别达到43.9%和40.8%,草原植被覆盖度稳定在70%以上,森林覆盖率达到26.71%,成为自治区首个实现自治区园林县城全覆盖的城市。

   而据资料显示,从1988年到2016年,库布其的降雨量也从每年不足100毫米增加到456毫米,沙尘暴从每年50次减少到每年1次。生物种类从不足10种增加到530种。

   绿植种进了沙漠,更种进了百姓心里。在与沙尘周旋的路上,士兵们的辛苦,百姓都看在眼里。

   李浏洋回忆起那一段让人动容的军民鱼水情——

   那是去库布其沙漠种树返程的路上,我们集合好队伍要出发,远远地听见背后有老乡喊话,让我们等等。我们回头一望,就看见几个白发苍苍的老乡,提着西瓜过来了,嘴里念叨着:“你们辛苦了,天气热,吃点西瓜再走吧。”

   李浏洋说,那一幕他很想用手机拍下来,拍下老乡给战士们分西瓜的样子,拍下部队官兵们擦着汗水告诉老乡自己不累的样子。他说:“我想发个朋友圈,告诉我周围的人,我在这个部队里生活,有多自豪。”(完)

   11月23日电 据澳洲网报道,澳大利亚总理莫里森表示要捍卫新法,剥夺被定罪的恐怖分子的澳大利亚公民身份。

  资料图:当地时间11月9日,澳大利亚墨尔本一名男子持刀刺伤3人,其中1人死亡。目前该男子已被警方拘捕。资料图:当地时间11月9日,澳大利亚墨尔本一名男子持刀刺伤3人,其中1人死亡。目前该男子已被警方拘捕。

   当地时间22日,莫里森宣布,政府将在未来几周内引入新法,双国籍澳大利亚人的恐怖主义罪行一旦被证实,无论获刑多久都可能会被剥夺澳籍。

   然而,法律专业人士警告称,这可能违反国际义务,使人们成为无国籍者。但莫里森表示对此他并不关心。

   莫里森说:“那些反对法律的人总是这么说,但我所做的就是坚持下去,并让这个法律得以实施,我在保护澳大利亚人的安全。”

   澳大利亚法律委员会称,这些变化是“激进的”,可能会让公民成为无国籍者。

   但是莫里森说:“我们需要加强法律,人们需要知道自己是否犯下了罪行,不仅仅是针对澳大利亚同胞,而是针对澳大利亚。这个给予你自由的国家,也将会被剥夺你的自由。他们不能在这种情况下进行恐怖活动,不然公民身份就会被剥夺。”

   据悉,政府希望在今年议会换届之前通过这项立法律。

   伊朗:美航母在导弹射程内

   伊朗伊斯兰革命卫队一名指挥官21日说,美国在阿富汗、阿拉伯联合酋长国和卡塔尔的军事基地以及在海湾水域部署的航空母舰在伊朗导弹射程内。

   伊朗伊斯兰革命卫队防空部队指挥官阿米拉利·哈吉扎德告诉半官方媒体塔斯尼姆通讯社:“它们在我们的射程内。如果美国人有所行动,我们能够打击它们。”

   哈吉扎德说,伊朗伊斯兰革命卫队已提升导弹命中精度。他特别提及,伊朗导弹可以打击美国在卡塔尔的乌代德空军基地、阿联酋德哈夫拉空军基地和阿富汗坎大哈省的军事基地。

   美国政府今年5月宣布退出伊朗核问题全面协议,指认协议没有限制伊朗发展弹道导弹以及在中东地区“破坏稳定的活动”,本月5日全面恢复对伊朗制裁。

   伊朗政府拒绝就伊方军事能力,尤其是伊斯兰革命卫队导弹项目与美方谈判。伊朗政府说,弹道导弹项目完全出于防御目的。伊朗军方警告,如果美方试图“封杀”伊朗原油出口,伊朗将封锁霍尔木兹海峡。

   伊朗伊斯兰革命卫队10月用导弹袭击叙利亚境内的极端组织“伊斯兰国”目标。后者宣称9月22日袭击伊朗西南部城市阿瓦士一场阅兵式,导致25人死亡、大约60人受伤,近一半死者为伊斯兰革命卫队成员。据新华社