• https://www.szpifu.com/9h506929/
 • https://www.szpifu.com/9h307663/
 • https://www.szpifu.com/9h449825/
 • https://www.szpifu.com/9h489466/
 • https://www.szpifu.com/9h611885/
 • https://www.szpifu.com/9h265788/
 • https://www.szpifu.com/9h680472/
 • https://www.szpifu.com/9h769076/
 • https://www.szpifu.com/9h675965/
 • https://www.szpifu.com/9h620226/
 • https://www.szpifu.com/9h753406/
 • https://www.szpifu.com/bn794710/
 • https://www.szpifu.com/bn286090/
 • https://www.szpifu.com/bn215817/
 • https://www.szpifu.com/bn514737/
 • https://www.szpifu.com/bn23133/
 • https://www.szpifu.com/bn202523/
 • https://www.szpifu.com/bn28912/
 • https://www.szpifu.com/bn465877/
 • https://www.szpifu.com/bn239267/
 • https://www.szpifu.com/bn563448/
 • https://www.szpifu.com/bn741997/
 • https://www.szpifu.com/ds441113/
 • https://www.szpifu.com/ds647080/
 • https://www.szpifu.com/ds226650/
 • https://www.szpifu.com/ds944060/
 • https://www.szpifu.com/ds653626/
 • https://www.szpifu.com/ds737959/
 • https://www.szpifu.com/ds382000/
 • https://www.szpifu.com/ds921419/
 • https://www.szpifu.com/ds301860/
 • https://www.szpifu.com/ds640828/
 • https://www.szpifu.com/ds129827/
 • https://www.szpifu.com/ez963953/
 • https://www.szpifu.com/ez450851/
 • https://www.szpifu.com/ez707934/
 • https://www.szpifu.com/ez900554/
 • https://www.szpifu.com/ez48496/
 • https://www.szpifu.com/ez944859/
 • https://www.szpifu.com/ez910544/
 • https://www.szpifu.com/ez121463/
 • https://www.szpifu.com/ez777513/
 • https://www.szpifu.com/ez14672/
 • https://www.szpifu.com/ez909740/
 • https://www.szpifu.com/fhc984366/
 • https://www.szpifu.com/fhc923775/
 • https://www.szpifu.com/fhc751786/
 • https://www.szpifu.com/fhc669587/
 • https://www.szpifu.com/fhc287593/
 • https://www.szpifu.com/fhc966910/
 • https://www.szpifu.com/fhc579917/
 • https://www.szpifu.com/fhc644254/
 • https://www.szpifu.com/fhc302454/
 • https://www.szpifu.com/fhc414352/
 • https://www.szpifu.com/fhc641048/
 • https://www.szpifu.com/hd881105/
 • https://www.szpifu.com/hd630180/
 • https://www.szpifu.com/hd854326/
 • https://www.szpifu.com/hd849640/
 • https://www.szpifu.com/hd119162/
 • https://www.szpifu.com/hd979329/
 • https://www.szpifu.com/hd83123/
 • https://www.szpifu.com/hd587939/
 • https://www.szpifu.com/hd392226/
 • https://www.szpifu.com/hd759313/
 • https://www.szpifu.com/hd343870/
 • https://www.szpifu.com/htk770668/
 • https://www.szpifu.com/htk205475/
 • https://www.szpifu.com/htk169511/
 • https://www.szpifu.com/htk546000/
 • https://www.szpifu.com/htk521675/
 • https://www.szpifu.com/htk760288/
 • https://www.szpifu.com/htk490714/
 • https://www.szpifu.com/htk597699/
 • https://www.szpifu.com/htk119732/
 • https://www.szpifu.com/htk270443/
 • https://www.szpifu.com/htk656201/
 • https://www.szpifu.com/hy895466/
 • https://www.szpifu.com/hy231095/
 • https://www.szpifu.com/hy360573/
 • https://www.szpifu.com/hy282880/
 • https://www.szpifu.com/hy765570/
 • https://www.szpifu.com/hy824612/
 • https://www.szpifu.com/hy366082/
 • https://www.szpifu.com/hy760601/
 • https://www.szpifu.com/hy91886/
 • https://www.szpifu.com/hy986760/
 • https://www.szpifu.com/hy27682/
 • https://www.szpifu.com/hypt915866/
 • https://www.szpifu.com/hypt913532/
 • https://www.szpifu.com/hypt600833/
 • https://www.szpifu.com/hypt757901/
 • https://www.szpifu.com/hypt678357/
 • https://www.szpifu.com/hypt570217/
 • https://www.szpifu.com/hypt945315/
 • https://www.szpifu.com/hypt855280/
 • https://www.szpifu.com/hypt109363/
 • https://www.szpifu.com/hypt824462/
 • https://www.szpifu.com/hypt492443/
 • https://www.szpifu.com/hyyl38965/
 • https://www.szpifu.com/hyyl7397/
 • https://www.szpifu.com/hyyl416688/
 • https://www.szpifu.com/hyyl48917/
 • https://www.szpifu.com/hyyl450236/
 • https://www.szpifu.com/hyyl162942/
 • https://www.szpifu.com/hyyl625408/
 • https://www.szpifu.com/hyyl176778/
 • https://www.szpifu.com/hyyl752647/
 • https://www.szpifu.com/hyyl732002/
 • https://www.szpifu.com/hyyl15898/
 • https://www.szpifu.com/jh280600/
 • https://www.szpifu.com/jh447977/
 • https://www.szpifu.com/jh454610/
 • https://www.szpifu.com/jh456497/
 • https://www.szpifu.com/jh723106/
 • https://www.szpifu.com/jh95494/
 • https://www.szpifu.com/jh446322/
 • https://www.szpifu.com/jh451591/
 • https://www.szpifu.com/jh973811/
 • https://www.szpifu.com/jh15013/
 • https://www.szpifu.com/jh613475/
 • https://www.szpifu.com/lf618182/
 • https://www.szpifu.com/lf928273/
 • https://www.szpifu.com/lf658477/
 • https://www.szpifu.com/lf47900/
 • https://www.szpifu.com/lf997507/
 • https://www.szpifu.com/lf479841/
 • https://www.szpifu.com/lf803533/
 • https://www.szpifu.com/lf283931/
 • https://www.szpifu.com/lf408787/
 • https://www.szpifu.com/lf422250/
 • https://www.szpifu.com/lf612817/
 • https://www.szpifu.com/md488690/
 • https://www.szpifu.com/md870386/
 • https://www.szpifu.com/md909785/
 • https://www.szpifu.com/md978216/
 • https://www.szpifu.com/md965179/
 • https://www.szpifu.com/md232012/
 • https://www.szpifu.com/md782461/
 • https://www.szpifu.com/md660403/
 • https://www.szpifu.com/md740354/
 • https://www.szpifu.com/md747456/
 • https://www.szpifu.com/md532781/
 • https://www.szpifu.com/my852060/
 • https://www.szpifu.com/my878797/
 • https://www.szpifu.com/my255095/
 • https://www.szpifu.com/my774182/
 • https://www.szpifu.com/my130213/
 • https://www.szpifu.com/my798631/
 • https://www.szpifu.com/my658437/
 • https://www.szpifu.com/my524050/
 • https://www.szpifu.com/my20970/
 • https://www.szpifu.com/my276761/
 • https://www.szpifu.com/my253819/
 • https://www.szpifu.com/myc733078/
 • https://www.szpifu.com/myc608013/
 • https://www.szpifu.com/myc666090/
 • https://www.szpifu.com/myc916057/
 • https://www.szpifu.com/myc909016/
 • https://www.szpifu.com/myc479549/
 • https://www.szpifu.com/myc256674/
 • https://www.szpifu.com/myc152704/
 • https://www.szpifu.com/myc171377/
 • https://www.szpifu.com/myc34429/
 • https://www.szpifu.com/myc332194/
 • https://www.szpifu.com/oy386046/
 • https://www.szpifu.com/oy326389/
 • https://www.szpifu.com/oy394087/
 • https://www.szpifu.com/oy258758/
 • https://www.szpifu.com/oy113746/
 • https://www.szpifu.com/oy108935/
 • https://www.szpifu.com/oy944747/
 • https://www.szpifu.com/oy87554/
 • https://www.szpifu.com/oy617092/
 • https://www.szpifu.com/oy828835/
 • https://www.szpifu.com/oy267192/
 • https://www.szpifu.com/tye120989/
 • https://www.szpifu.com/tye522933/
 • https://www.szpifu.com/tye921284/
 • https://www.szpifu.com/tye546405/
 • https://www.szpifu.com/tye44185/
 • https://www.szpifu.com/tye203654/
 • https://www.szpifu.com/tye591047/
 • https://www.szpifu.com/tye61540/
 • https://www.szpifu.com/tye983940/
 • https://www.szpifu.com/tye941840/
 • https://www.szpifu.com/tye371867/
 • https://www.szpifu.com/tys972216/
 • https://www.szpifu.com/tys74212/
 • https://www.szpifu.com/tys282454/
 • https://www.szpifu.com/tys491075/
 • https://www.szpifu.com/tys419239/
 • https://www.szpifu.com/tys121342/
 • https://www.szpifu.com/tys969237/
 • https://www.szpifu.com/tys222615/
 • https://www.szpifu.com/tys99349/
 • https://www.szpifu.com/tys372358/
 • https://www.szpifu.com/tys866378/
 • https://www.szpifu.com/tyyl700705/
 • https://www.szpifu.com/tyyl832627/
 • https://www.szpifu.com/tyyl71862/
 • https://www.szpifu.com/tyyl872537/
 • https://www.szpifu.com/tyyl986699/
 • https://www.szpifu.com/tyyl631495/
 • https://www.szpifu.com/tyyl637137/
 • https://www.szpifu.com/tyyl596721/
 • https://www.szpifu.com/tyyl855705/
 • https://www.szpifu.com/tyyl627352/
 • https://www.szpifu.com/tyyl463639/
 • https://www.szpifu.com/wd431684/
 • https://www.szpifu.com/wd190874/
 • https://www.szpifu.com/wd917013/
 • https://www.szpifu.com/wd911447/
 • https://www.szpifu.com/wd825254/
 • https://www.szpifu.com/wd152291/
 • https://www.szpifu.com/wd814426/
 • https://www.szpifu.com/wd522781/
 • https://www.szpifu.com/wd824/
 • https://www.szpifu.com/wd724197/
 • https://www.szpifu.com/wd245835/
 • https://www.szpifu.com/wj739279/
 • https://www.szpifu.com/wj598536/
 • https://www.szpifu.com/wj520124/
 • https://www.szpifu.com/wj839225/
 • https://www.szpifu.com/wj230231/
 • https://www.szpifu.com/wj988910/
 • https://www.szpifu.com/wj181419/
 • https://www.szpifu.com/wj148948/
 • https://www.szpifu.com/wj703698/
 • https://www.szpifu.com/wj804870/
 • https://www.szpifu.com/wj308144/
 • https://www.szpifu.com/xb109598/
 • https://www.szpifu.com/xb451097/
 • https://www.szpifu.com/xb879684/
 • https://www.szpifu.com/xb650776/
 • https://www.szpifu.com/xb377354/
 • https://www.szpifu.com/xb993037/
 • https://www.szpifu.com/xb709502/
 • https://www.szpifu.com/xb812437/
 • https://www.szpifu.com/xb130068/
 • https://www.szpifu.com/xb343028/
 • https://www.szpifu.com/xb54170/
 • https://www.szpifu.com/xc465901/
 • https://www.szpifu.com/xc507460/
 • https://www.szpifu.com/xc541014/
 • https://www.szpifu.com/xc849244/
 • https://www.szpifu.com/xc385327/
 • https://www.szpifu.com/xc84200/
 • https://www.szpifu.com/xc400139/
 • https://www.szpifu.com/xc956977/
 • https://www.szpifu.com/xc279434/
 • https://www.szpifu.com/xc345845/
 • https://www.szpifu.com/xc230866/
 • https://www.szpifu.com/xy207356/
 • https://www.szpifu.com/xy780950/
 • https://www.szpifu.com/xy151529/
 • https://www.szpifu.com/xy164844/
 • https://www.szpifu.com/xy247085/
 • https://www.szpifu.com/xy737452/
 • https://www.szpifu.com/xy873430/
 • https://www.szpifu.com/xy486324/
 • https://www.szpifu.com/xy384692/
 • https://www.szpifu.com/xy580419/
 • https://www.szpifu.com/xy654384/
 • https://www.szpifu.com/xy2815700/
 • https://www.szpifu.com/xy2807172/
 • https://www.szpifu.com/xy2985679/
 • https://www.szpifu.com/xy299334/
 • https://www.szpifu.com/xy2763640/
 • https://www.szpifu.com/xy2475867/
 • https://www.szpifu.com/xy2530142/
 • https://www.szpifu.com/xy2908923/
 • https://www.szpifu.com/xy2973634/
 • https://www.szpifu.com/xy2222955/
 • https://www.szpifu.com/xy2540820/
 • https://www.szpifu.com/xypt585459/
 • https://www.szpifu.com/xypt652987/
 • https://www.szpifu.com/xypt196351/
 • https://www.szpifu.com/xypt489112/
 • https://www.szpifu.com/xypt127160/
 • https://www.szpifu.com/xypt567835/
 • https://www.szpifu.com/xypt901381/
 • https://www.szpifu.com/xypt889472/
 • https://www.szpifu.com/xypt93637/
 • https://www.szpifu.com/xypt462769/
 • https://www.szpifu.com/xypt416150/
 • https://www.szpifu.com/xyyl29851/
 • https://www.szpifu.com/xyyl639455/
 • https://www.szpifu.com/xyyl473641/
 • https://www.szpifu.com/xyyl978304/
 • https://www.szpifu.com/xyyl69946/
 • https://www.szpifu.com/xyyl784247/
 • https://www.szpifu.com/xyyl397841/
 • https://www.szpifu.com/xyyl921368/
 • https://www.szpifu.com/xyyl598321/
 • https://www.szpifu.com/xyyl971354/
 • https://www.szpifu.com/xyyl661808/
 • https://www.szpifu.com/yhz261986/
 • https://www.szpifu.com/yhz83404/
 • https://www.szpifu.com/yhz678851/
 • https://www.szpifu.com/yhz180306/
 • https://www.szpifu.com/yhz852228/
 • https://www.szpifu.com/yhz893391/
 • https://www.szpifu.com/yhz163530/
 • https://www.szpifu.com/yhz644232/
 • https://www.szpifu.com/yhz923744/
 • https://www.szpifu.com/yhz780439/
 • https://www.szpifu.com/yhz972034/
 • https://www.szpifu.com/yk603878/
 • https://www.szpifu.com/yk729987/
 • https://www.szpifu.com/yk167335/
 • https://www.szpifu.com/yk917030/
 • https://www.szpifu.com/yk223874/
 • https://www.szpifu.com/yk677424/
 • https://www.szpifu.com/yk186999/
 • https://www.szpifu.com/yk514250/
 • https://www.szpifu.com/yk120110/
 • https://www.szpifu.com/yk219436/
 • https://www.szpifu.com/yk446643/
 • https://www.szpifu.com/yk2362275/
 • https://www.szpifu.com/yk282306/
 • https://www.szpifu.com/yk2703121/
 • https://www.szpifu.com/yk2649910/
 • https://www.szpifu.com/yk2907955/
 • https://www.szpifu.com/yk2540287/
 • https://www.szpifu.com/yk243693/
 • https://www.szpifu.com/yk2701872/
 • https://www.szpifu.com/yk221937/
 • https://www.szpifu.com/yk2726495/
 • https://www.szpifu.com/yk2450715/
 • https://www.szpifu.com/yltd337860/
 • https://www.szpifu.com/yltd298917/
 • https://www.szpifu.com/yltd86839/
 • https://www.szpifu.com/yltd223913/
 • https://www.szpifu.com/yltd569034/
 • https://www.szpifu.com/yltd20695/
 • https://www.szpifu.com/yltd313961/
 • https://www.szpifu.com/yltd72605/
 • https://www.szpifu.com/yltd860334/
 • https://www.szpifu.com/yltd680601/
 • https://www.szpifu.com/yltd111269/
 • https://www.szpifu.com/yx767862/
 • https://www.szpifu.com/yx984764/
 • https://www.szpifu.com/yx208710/
 • https://www.szpifu.com/yx496652/
 • https://www.szpifu.com/yx613960/
 • https://www.szpifu.com/yx681058/
 • https://www.szpifu.com/yx921022/
 • https://www.szpifu.com/yx53720/
 • https://www.szpifu.com/yx711853/
 • https://www.szpifu.com/yx584553/
 • https://www.szpifu.com/yx835127/
 • https://www.szpifu.com/yy692463/
 • https://www.szpifu.com/yy502541/
 • https://www.szpifu.com/yy991906/
 • https://www.szpifu.com/yy679392/
 • https://www.szpifu.com/yy606625/
 • https://www.szpifu.com/yy503873/
 • https://www.szpifu.com/yy660910/
 • https://www.szpifu.com/yy648582/
 • https://www.szpifu.com/yy113672/
 • https://www.szpifu.com/yy22990/
 • https://www.szpifu.com/yy578900/
 • https://www.szpifu.com/zx310730/
 • https://www.szpifu.com/zx12870/
 • https://www.szpifu.com/zx275484/
 • https://www.szpifu.com/zx538481/
 • https://www.szpifu.com/zx630631/
 • https://www.szpifu.com/zx606078/
 • https://www.szpifu.com/zx716355/
 • https://www.szpifu.com/zx776839/
 • https://www.szpifu.com/zx259274/
 • https://www.szpifu.com/zx231730/
 • https://www.szpifu.com/zx707526/
 • 分类 拉菲2 下的文章

   新华社柏林11月20日电(记者朱晟)德国财政部长肖尔茨20日警告,英国“脱欧”将给德国及欧盟经济增长带来明显风险。

   肖尔茨当天在德国联邦议院发表演讲时说,德国经济今后几年将面临多种风险,其中就包括与英国“脱欧”相关的风险,“我们必须尽可能确保达成一个好的(脱欧)协议”。

   肖尔茨说,英国“脱欧”后,欧元区国家经济产出占欧盟经济总量的比重将超过85%。有鉴于此,他同法国经济与财政部长勒梅尔制定了一揽子经济计划,将把欧洲稳定机制发展成为一个有效的欧洲货币基金,为面临财政困难的欧元区国家提供支持。

   英国于2016年就“脱欧”问题举行全民公投。2017年3月29日,英国正式向欧盟递交“脱欧”信函。根据英国与欧盟的协议,英国将在明年3月29日正式退出欧盟。

   11月22日电 据中央气象台网站消息,22日早晨至上午,河北南部、山东北部和南部、河南东南部、安徽北部、江苏西北部、湖南中部、四川盆地南部等地将有大雾天气,其中河北南部、山东北部、河南东南部、安徽北部、湖南西部等地的部分地区有浓雾,局地有能见度不足200米的强浓雾。为此,中央气象台11月22日06时继续发布大雾黄色预警。

  北京气象台11月14日继续发布大雾黄色预警信号,预计14日白天,局地能见度不足500米。记者 翟璐 摄大雾资料图。记者 翟璐 摄

   热带低压进入南海后强度将缓慢加强,南海热带低压的中心今天(22日)早晨5点钟位于越南胡志明市偏东方向约1260公里的南海东南部海面上,中心附近最大风力7级(15米/秒),中心最低气压1002百帕。预计,该低压将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动,逐渐向越南南部沿海靠近,强度缓慢加强,并可能于24小时内加强为台风(热带风暴级)。受其影响,22日08时至23日08时,南海南部的风力可达6~7级,部分海域8级、阵风9~10级;南海南部将有大雨到暴雨。

   此外,22日至23日白天,受冷空气影响,东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、北部湾将有7~8级、阵风9级的大风,为此,中央气象台11月22日06时继续发布海上大风预报。

   11月22日08时至23日08时,北疆北部及西南部等地的部分地区有小雪或阵雪;四川盆地东部、重庆、云南南部、海南岛东部、台湾岛东部等地有小到中雨;受热带低压影响,南沙群岛等地有大到暴雨,局地大暴雨。山东半岛东部、江淮东部等地有4~5级风,阵风6~7级。

  原标题:俄外长说俄前特工“中毒”案样本含北约失能性毒剂

  新华社莫斯科4月14日电(记者栾海)俄罗斯外交部长拉夫罗夫14日在莫斯科说,俄方通过秘密渠道获得的信息显示,禁止化学武器组织(禁化武组织)所提取分析的俄前特工含有北约国家使用的失能性毒剂“毕兹”。

  拉夫罗夫在俄非官方社团“外交和国防政策委员会”举办的研讨会上说,英国和禁化武组织以俄前特工斯克里帕尔“中毒”案样本涉密为由,拒绝向俄方提供样本详情,但俄方日前通过秘密渠道得知了样本成分。

  据拉夫罗夫介绍,禁化武组织称其专家在案发现场提取了含有毒物的样本,该组织随后将这一样本转交给位于瑞士施皮茨市的“放射、化学与细菌学研究中心”进行检测。

  拉夫罗夫说,这家瑞士研究机构于3月27日完成检测后向禁化武组织报告说,“样本中含有残留的失能性毒剂‘毕兹’及其制作原料。‘毕兹’属于具有神经麻痹作用的二级化学武器,它能使人暂时性昏迷。‘毕兹’在投放30分钟至60分钟后会毒性发作,所产生的人体中毒效果会持续4天。这种毒剂的配方由美国、英国和其他北约国家军方掌握,苏联和俄罗斯没有研制和储存过有这种功能的毒剂”。

  拉夫罗夫说,俄前特工和他的女儿康复过程符合“毕兹”中毒后的恢复进展。然而,禁化武组织本月12日发布的“中毒”案调查结论中对瑞士专家上报的“毕兹”只字未提。俄方不明白的是,为何关于“毕兹”的这些具有颠覆结论性的信息被最终忽略。

  禁化武组织12日发布公报称,该组织已完成英国索尔兹伯里神经毒剂事件相关样本分析,确认了英国政府的分析结果。英国政府此前认定,这一事件中使用的是军用级别化学毒剂“诺维乔克”。但是,公报并未指出化学毒剂的名称和结构,只表示该组织呈交给所有缔约国的非公开报告中包含相关信息。

  俄前特工“中毒”事件引发美欧和俄罗斯之间自冷战结束以来最大规模的“外交战”。美英法德等国家集体驱逐超过150名俄罗斯外交人员,引发俄方采取了对等行动。

  新浪新闻公众号

  更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信(xinlang-xinwen)

   11月2日电 据英国《华闻周刊》报道,近日,伦敦的一所大学已经取消为学生提供无条件学位的发放,此举旨在“维持标准”。

   这所位于特威肯汉(Twickenham)的圣玛丽大学承认,由于之前获得无条件录取的一些学生未能达到预期成绩,该校经过多方评估后决定宣布该计划。

   圣玛丽大学副校长约翰•布鲁尔表示,这些学生不值得学校对特招计划的投入。目前,他们已经决定撤回2018至2019年的无条件录取通知书。

   在英国,无条件录取的学生在申请本科学位时无需达到A-level或BTec等级。2018年,约有22.9%的18岁大学申请者至少获得了一封无条件录取通知书,总数近7万份,而五年前这一数字不到3千。

   英国大学部长山姆•吉马在境外社交网络上祝贺,称圣玛丽大学“在英国的高等教育体系中坚持质量和标准”。他还表示,不断增加无条件录取是不负责任的,这会破坏大学制度的可靠性。

   中国侨网11月5日电 据澳大利亚《星岛日报》报道,日前,澳大利亚纽省警方和打击犯罪调查局正准备使用全新的全国性人脸识别系统,以便加快与闭路电视(CCTV)拍下的影像,以及所收集的驾驶执照照片进行配对,从而识别出涉案的犯罪份子和贼人。不过,有学者担心当局收集和存取无辜市民的个人资料,或侵犯个人私隐。

   《太阳先驱报》(The Sun-Herald)报道,称作“全国脸部生物识别配对功能”(National Facial Biometric Matching Capability,暂译)的全国性人脸识别系统,收集了护照、驾驶执照和签证持有人的照片,并于去年10月在各省及领地政府签署落实推行,运营和维护系统的成本将由各省和领地按人口分摊。

   报道指,澳大利亚内政部正整理称作“本领”(Capability,暂译)的数据库,让联邦及省政府将来有权透过相关系统存取数据,而“本领”有别于备受争议的“我的健康记录”(My Health Record)系统,因市民不能选择将个人资料剔除数据库中。

   纽省反恐及惩教厅长艾略特(David Elliott)深信,有关系统将协助执法人员,快速识别涉案人士身份,确保小区安全稳定,但各省仍须通过省内的法律,以容许各省执法部门与新建的全国性系统共享收集的数据及图像。

  据了解,“本领”分为两部分,其中一个为“人脸验证服务”(Face Verification Service,暂译),另一个则为“人脸识别服务”(Face Identification Service,暂译)。前者是透过政府单一的数据库,与所收集的图像进行一对一配对,而这种技术正被当局采用;后者则为透过政府多个数据库,与所收集的图像进行一对多个的组合配对,其中包括疑犯的数据,而这种技术有存取限制,预料将于今年内在网上推行。

   联邦国会联合委员会正就相关议题进行质询,其中墨尔本蒙纳殊大学(Monash University)刑事法教授康贝尔(Elizabeth Campbell)认为“本领”收集、存取和共享没有卷入犯罪行为的无辜市民资料,“若果非政府机构能够使用有关匹对服务,或增加事情的复杂性,人们担心其算法的可靠性。”

   据称,北领地和维省曾反对联邦政府推行“本领”的计划,认为会侵犯本地人的私隐。不过,艾略特重申只有纽省警方、纽省犯罪委员会(NSW Crime Commission)、纽省廉政公署(ICAC)和纽省执法行为委员会(Law Enforcement Conduct Commission)方能使用“人脸识别服务”,而且有关系统不会在公共场所进行自动或实时监控。