• https://www.szpifu.com/9h506929/
 • https://www.szpifu.com/9h307663/
 • https://www.szpifu.com/9h449825/
 • https://www.szpifu.com/9h489466/
 • https://www.szpifu.com/9h611885/
 • https://www.szpifu.com/9h265788/
 • https://www.szpifu.com/9h680472/
 • https://www.szpifu.com/9h769076/
 • https://www.szpifu.com/9h675965/
 • https://www.szpifu.com/9h620226/
 • https://www.szpifu.com/9h753406/
 • https://www.szpifu.com/bn794710/
 • https://www.szpifu.com/bn286090/
 • https://www.szpifu.com/bn215817/
 • https://www.szpifu.com/bn514737/
 • https://www.szpifu.com/bn23133/
 • https://www.szpifu.com/bn202523/
 • https://www.szpifu.com/bn28912/
 • https://www.szpifu.com/bn465877/
 • https://www.szpifu.com/bn239267/
 • https://www.szpifu.com/bn563448/
 • https://www.szpifu.com/bn741997/
 • https://www.szpifu.com/ds441113/
 • https://www.szpifu.com/ds647080/
 • https://www.szpifu.com/ds226650/
 • https://www.szpifu.com/ds944060/
 • https://www.szpifu.com/ds653626/
 • https://www.szpifu.com/ds737959/
 • https://www.szpifu.com/ds382000/
 • https://www.szpifu.com/ds921419/
 • https://www.szpifu.com/ds301860/
 • https://www.szpifu.com/ds640828/
 • https://www.szpifu.com/ds129827/
 • https://www.szpifu.com/ez963953/
 • https://www.szpifu.com/ez450851/
 • https://www.szpifu.com/ez707934/
 • https://www.szpifu.com/ez900554/
 • https://www.szpifu.com/ez48496/
 • https://www.szpifu.com/ez944859/
 • https://www.szpifu.com/ez910544/
 • https://www.szpifu.com/ez121463/
 • https://www.szpifu.com/ez777513/
 • https://www.szpifu.com/ez14672/
 • https://www.szpifu.com/ez909740/
 • https://www.szpifu.com/fhc984366/
 • https://www.szpifu.com/fhc923775/
 • https://www.szpifu.com/fhc751786/
 • https://www.szpifu.com/fhc669587/
 • https://www.szpifu.com/fhc287593/
 • https://www.szpifu.com/fhc966910/
 • https://www.szpifu.com/fhc579917/
 • https://www.szpifu.com/fhc644254/
 • https://www.szpifu.com/fhc302454/
 • https://www.szpifu.com/fhc414352/
 • https://www.szpifu.com/fhc641048/
 • https://www.szpifu.com/hd881105/
 • https://www.szpifu.com/hd630180/
 • https://www.szpifu.com/hd854326/
 • https://www.szpifu.com/hd849640/
 • https://www.szpifu.com/hd119162/
 • https://www.szpifu.com/hd979329/
 • https://www.szpifu.com/hd83123/
 • https://www.szpifu.com/hd587939/
 • https://www.szpifu.com/hd392226/
 • https://www.szpifu.com/hd759313/
 • https://www.szpifu.com/hd343870/
 • https://www.szpifu.com/htk770668/
 • https://www.szpifu.com/htk205475/
 • https://www.szpifu.com/htk169511/
 • https://www.szpifu.com/htk546000/
 • https://www.szpifu.com/htk521675/
 • https://www.szpifu.com/htk760288/
 • https://www.szpifu.com/htk490714/
 • https://www.szpifu.com/htk597699/
 • https://www.szpifu.com/htk119732/
 • https://www.szpifu.com/htk270443/
 • https://www.szpifu.com/htk656201/
 • https://www.szpifu.com/hy895466/
 • https://www.szpifu.com/hy231095/
 • https://www.szpifu.com/hy360573/
 • https://www.szpifu.com/hy282880/
 • https://www.szpifu.com/hy765570/
 • https://www.szpifu.com/hy824612/
 • https://www.szpifu.com/hy366082/
 • https://www.szpifu.com/hy760601/
 • https://www.szpifu.com/hy91886/
 • https://www.szpifu.com/hy986760/
 • https://www.szpifu.com/hy27682/
 • https://www.szpifu.com/hypt915866/
 • https://www.szpifu.com/hypt913532/
 • https://www.szpifu.com/hypt600833/
 • https://www.szpifu.com/hypt757901/
 • https://www.szpifu.com/hypt678357/
 • https://www.szpifu.com/hypt570217/
 • https://www.szpifu.com/hypt945315/
 • https://www.szpifu.com/hypt855280/
 • https://www.szpifu.com/hypt109363/
 • https://www.szpifu.com/hypt824462/
 • https://www.szpifu.com/hypt492443/
 • https://www.szpifu.com/hyyl38965/
 • https://www.szpifu.com/hyyl7397/
 • https://www.szpifu.com/hyyl416688/
 • https://www.szpifu.com/hyyl48917/
 • https://www.szpifu.com/hyyl450236/
 • https://www.szpifu.com/hyyl162942/
 • https://www.szpifu.com/hyyl625408/
 • https://www.szpifu.com/hyyl176778/
 • https://www.szpifu.com/hyyl752647/
 • https://www.szpifu.com/hyyl732002/
 • https://www.szpifu.com/hyyl15898/
 • https://www.szpifu.com/jh280600/
 • https://www.szpifu.com/jh447977/
 • https://www.szpifu.com/jh454610/
 • https://www.szpifu.com/jh456497/
 • https://www.szpifu.com/jh723106/
 • https://www.szpifu.com/jh95494/
 • https://www.szpifu.com/jh446322/
 • https://www.szpifu.com/jh451591/
 • https://www.szpifu.com/jh973811/
 • https://www.szpifu.com/jh15013/
 • https://www.szpifu.com/jh613475/
 • https://www.szpifu.com/lf618182/
 • https://www.szpifu.com/lf928273/
 • https://www.szpifu.com/lf658477/
 • https://www.szpifu.com/lf47900/
 • https://www.szpifu.com/lf997507/
 • https://www.szpifu.com/lf479841/
 • https://www.szpifu.com/lf803533/
 • https://www.szpifu.com/lf283931/
 • https://www.szpifu.com/lf408787/
 • https://www.szpifu.com/lf422250/
 • https://www.szpifu.com/lf612817/
 • https://www.szpifu.com/md488690/
 • https://www.szpifu.com/md870386/
 • https://www.szpifu.com/md909785/
 • https://www.szpifu.com/md978216/
 • https://www.szpifu.com/md965179/
 • https://www.szpifu.com/md232012/
 • https://www.szpifu.com/md782461/
 • https://www.szpifu.com/md660403/
 • https://www.szpifu.com/md740354/
 • https://www.szpifu.com/md747456/
 • https://www.szpifu.com/md532781/
 • https://www.szpifu.com/my852060/
 • https://www.szpifu.com/my878797/
 • https://www.szpifu.com/my255095/
 • https://www.szpifu.com/my774182/
 • https://www.szpifu.com/my130213/
 • https://www.szpifu.com/my798631/
 • https://www.szpifu.com/my658437/
 • https://www.szpifu.com/my524050/
 • https://www.szpifu.com/my20970/
 • https://www.szpifu.com/my276761/
 • https://www.szpifu.com/my253819/
 • https://www.szpifu.com/myc733078/
 • https://www.szpifu.com/myc608013/
 • https://www.szpifu.com/myc666090/
 • https://www.szpifu.com/myc916057/
 • https://www.szpifu.com/myc909016/
 • https://www.szpifu.com/myc479549/
 • https://www.szpifu.com/myc256674/
 • https://www.szpifu.com/myc152704/
 • https://www.szpifu.com/myc171377/
 • https://www.szpifu.com/myc34429/
 • https://www.szpifu.com/myc332194/
 • https://www.szpifu.com/oy386046/
 • https://www.szpifu.com/oy326389/
 • https://www.szpifu.com/oy394087/
 • https://www.szpifu.com/oy258758/
 • https://www.szpifu.com/oy113746/
 • https://www.szpifu.com/oy108935/
 • https://www.szpifu.com/oy944747/
 • https://www.szpifu.com/oy87554/
 • https://www.szpifu.com/oy617092/
 • https://www.szpifu.com/oy828835/
 • https://www.szpifu.com/oy267192/
 • https://www.szpifu.com/tye120989/
 • https://www.szpifu.com/tye522933/
 • https://www.szpifu.com/tye921284/
 • https://www.szpifu.com/tye546405/
 • https://www.szpifu.com/tye44185/
 • https://www.szpifu.com/tye203654/
 • https://www.szpifu.com/tye591047/
 • https://www.szpifu.com/tye61540/
 • https://www.szpifu.com/tye983940/
 • https://www.szpifu.com/tye941840/
 • https://www.szpifu.com/tye371867/
 • https://www.szpifu.com/tys972216/
 • https://www.szpifu.com/tys74212/
 • https://www.szpifu.com/tys282454/
 • https://www.szpifu.com/tys491075/
 • https://www.szpifu.com/tys419239/
 • https://www.szpifu.com/tys121342/
 • https://www.szpifu.com/tys969237/
 • https://www.szpifu.com/tys222615/
 • https://www.szpifu.com/tys99349/
 • https://www.szpifu.com/tys372358/
 • https://www.szpifu.com/tys866378/
 • https://www.szpifu.com/tyyl700705/
 • https://www.szpifu.com/tyyl832627/
 • https://www.szpifu.com/tyyl71862/
 • https://www.szpifu.com/tyyl872537/
 • https://www.szpifu.com/tyyl986699/
 • https://www.szpifu.com/tyyl631495/
 • https://www.szpifu.com/tyyl637137/
 • https://www.szpifu.com/tyyl596721/
 • https://www.szpifu.com/tyyl855705/
 • https://www.szpifu.com/tyyl627352/
 • https://www.szpifu.com/tyyl463639/
 • https://www.szpifu.com/wd431684/
 • https://www.szpifu.com/wd190874/
 • https://www.szpifu.com/wd917013/
 • https://www.szpifu.com/wd911447/
 • https://www.szpifu.com/wd825254/
 • https://www.szpifu.com/wd152291/
 • https://www.szpifu.com/wd814426/
 • https://www.szpifu.com/wd522781/
 • https://www.szpifu.com/wd824/
 • https://www.szpifu.com/wd724197/
 • https://www.szpifu.com/wd245835/
 • https://www.szpifu.com/wj739279/
 • https://www.szpifu.com/wj598536/
 • https://www.szpifu.com/wj520124/
 • https://www.szpifu.com/wj839225/
 • https://www.szpifu.com/wj230231/
 • https://www.szpifu.com/wj988910/
 • https://www.szpifu.com/wj181419/
 • https://www.szpifu.com/wj148948/
 • https://www.szpifu.com/wj703698/
 • https://www.szpifu.com/wj804870/
 • https://www.szpifu.com/wj308144/
 • https://www.szpifu.com/xb109598/
 • https://www.szpifu.com/xb451097/
 • https://www.szpifu.com/xb879684/
 • https://www.szpifu.com/xb650776/
 • https://www.szpifu.com/xb377354/
 • https://www.szpifu.com/xb993037/
 • https://www.szpifu.com/xb709502/
 • https://www.szpifu.com/xb812437/
 • https://www.szpifu.com/xb130068/
 • https://www.szpifu.com/xb343028/
 • https://www.szpifu.com/xb54170/
 • https://www.szpifu.com/xc465901/
 • https://www.szpifu.com/xc507460/
 • https://www.szpifu.com/xc541014/
 • https://www.szpifu.com/xc849244/
 • https://www.szpifu.com/xc385327/
 • https://www.szpifu.com/xc84200/
 • https://www.szpifu.com/xc400139/
 • https://www.szpifu.com/xc956977/
 • https://www.szpifu.com/xc279434/
 • https://www.szpifu.com/xc345845/
 • https://www.szpifu.com/xc230866/
 • https://www.szpifu.com/xy207356/
 • https://www.szpifu.com/xy780950/
 • https://www.szpifu.com/xy151529/
 • https://www.szpifu.com/xy164844/
 • https://www.szpifu.com/xy247085/
 • https://www.szpifu.com/xy737452/
 • https://www.szpifu.com/xy873430/
 • https://www.szpifu.com/xy486324/
 • https://www.szpifu.com/xy384692/
 • https://www.szpifu.com/xy580419/
 • https://www.szpifu.com/xy654384/
 • https://www.szpifu.com/xy2815700/
 • https://www.szpifu.com/xy2807172/
 • https://www.szpifu.com/xy2985679/
 • https://www.szpifu.com/xy299334/
 • https://www.szpifu.com/xy2763640/
 • https://www.szpifu.com/xy2475867/
 • https://www.szpifu.com/xy2530142/
 • https://www.szpifu.com/xy2908923/
 • https://www.szpifu.com/xy2973634/
 • https://www.szpifu.com/xy2222955/
 • https://www.szpifu.com/xy2540820/
 • https://www.szpifu.com/xypt585459/
 • https://www.szpifu.com/xypt652987/
 • https://www.szpifu.com/xypt196351/
 • https://www.szpifu.com/xypt489112/
 • https://www.szpifu.com/xypt127160/
 • https://www.szpifu.com/xypt567835/
 • https://www.szpifu.com/xypt901381/
 • https://www.szpifu.com/xypt889472/
 • https://www.szpifu.com/xypt93637/
 • https://www.szpifu.com/xypt462769/
 • https://www.szpifu.com/xypt416150/
 • https://www.szpifu.com/xyyl29851/
 • https://www.szpifu.com/xyyl639455/
 • https://www.szpifu.com/xyyl473641/
 • https://www.szpifu.com/xyyl978304/
 • https://www.szpifu.com/xyyl69946/
 • https://www.szpifu.com/xyyl784247/
 • https://www.szpifu.com/xyyl397841/
 • https://www.szpifu.com/xyyl921368/
 • https://www.szpifu.com/xyyl598321/
 • https://www.szpifu.com/xyyl971354/
 • https://www.szpifu.com/xyyl661808/
 • https://www.szpifu.com/yhz261986/
 • https://www.szpifu.com/yhz83404/
 • https://www.szpifu.com/yhz678851/
 • https://www.szpifu.com/yhz180306/
 • https://www.szpifu.com/yhz852228/
 • https://www.szpifu.com/yhz893391/
 • https://www.szpifu.com/yhz163530/
 • https://www.szpifu.com/yhz644232/
 • https://www.szpifu.com/yhz923744/
 • https://www.szpifu.com/yhz780439/
 • https://www.szpifu.com/yhz972034/
 • https://www.szpifu.com/yk603878/
 • https://www.szpifu.com/yk729987/
 • https://www.szpifu.com/yk167335/
 • https://www.szpifu.com/yk917030/
 • https://www.szpifu.com/yk223874/
 • https://www.szpifu.com/yk677424/
 • https://www.szpifu.com/yk186999/
 • https://www.szpifu.com/yk514250/
 • https://www.szpifu.com/yk120110/
 • https://www.szpifu.com/yk219436/
 • https://www.szpifu.com/yk446643/
 • https://www.szpifu.com/yk2362275/
 • https://www.szpifu.com/yk282306/
 • https://www.szpifu.com/yk2703121/
 • https://www.szpifu.com/yk2649910/
 • https://www.szpifu.com/yk2907955/
 • https://www.szpifu.com/yk2540287/
 • https://www.szpifu.com/yk243693/
 • https://www.szpifu.com/yk2701872/
 • https://www.szpifu.com/yk221937/
 • https://www.szpifu.com/yk2726495/
 • https://www.szpifu.com/yk2450715/
 • https://www.szpifu.com/yltd337860/
 • https://www.szpifu.com/yltd298917/
 • https://www.szpifu.com/yltd86839/
 • https://www.szpifu.com/yltd223913/
 • https://www.szpifu.com/yltd569034/
 • https://www.szpifu.com/yltd20695/
 • https://www.szpifu.com/yltd313961/
 • https://www.szpifu.com/yltd72605/
 • https://www.szpifu.com/yltd860334/
 • https://www.szpifu.com/yltd680601/
 • https://www.szpifu.com/yltd111269/
 • https://www.szpifu.com/yx767862/
 • https://www.szpifu.com/yx984764/
 • https://www.szpifu.com/yx208710/
 • https://www.szpifu.com/yx496652/
 • https://www.szpifu.com/yx613960/
 • https://www.szpifu.com/yx681058/
 • https://www.szpifu.com/yx921022/
 • https://www.szpifu.com/yx53720/
 • https://www.szpifu.com/yx711853/
 • https://www.szpifu.com/yx584553/
 • https://www.szpifu.com/yx835127/
 • https://www.szpifu.com/yy692463/
 • https://www.szpifu.com/yy502541/
 • https://www.szpifu.com/yy991906/
 • https://www.szpifu.com/yy679392/
 • https://www.szpifu.com/yy606625/
 • https://www.szpifu.com/yy503873/
 • https://www.szpifu.com/yy660910/
 • https://www.szpifu.com/yy648582/
 • https://www.szpifu.com/yy113672/
 • https://www.szpifu.com/yy22990/
 • https://www.szpifu.com/yy578900/
 • https://www.szpifu.com/zx310730/
 • https://www.szpifu.com/zx12870/
 • https://www.szpifu.com/zx275484/
 • https://www.szpifu.com/zx538481/
 • https://www.szpifu.com/zx630631/
 • https://www.szpifu.com/zx606078/
 • https://www.szpifu.com/zx716355/
 • https://www.szpifu.com/zx776839/
 • https://www.szpifu.com/zx259274/
 • https://www.szpifu.com/zx231730/
 • https://www.szpifu.com/zx707526/
 • 分类 娱乐平台 下的文章

   魏大勋:演艺道路是一场长征 坚持到最后的人最“美”

   编者按

   《榜样阅读》是中国青年报·中青在线联合酷我音乐打造的首档青年阅读分享节目,9月19日正式上线!第九期节目请到青年演员魏大勋,在他看来,只有坚持,才知道自己的潜力有多大。节目每周二上午10时推出一期,许魏洲、武大靖、陈一冰等嘉宾等你,不见不散!

   ----------------------------------------------

   “小桃树是奶奶给的桃核种出来的,蓄着贾平凹先生童年的梦。小桃树发芽、长大、 开花以及横遭风雨,仍坚持相信未来会开花结果,这就是我们的人生呀!”在《榜样阅读》节目录制现场,青年演员魏大勋读完贾平凹的散文《一棵小桃树》后,忍不住感慨,“坚持”二字对他而言,就像是成长中一个个小故事的堆砌。

   今年暑假,魏大勋凭借在热播剧《青春警事》中饰演的青年干警,着实火了一把,不少网友对“立志匡扶正义的唐一修”印象深刻。为了这部剧,他在深圳的烈日下坚持拍摄了112天。为演好刑警,他特地跑去刑警学校体验生活。每天十三四个小时的拍摄,节奏很快,魏大勋享受其中,这就是演员的常态,“用角色感染观众,这是本分。”

   就在前几天,魏大勋的微博粉丝量突破2000万人。出道10年,他被粉丝们亲切地称为“大勋花”,有阳光俊朗的外形,也有风趣幽默的内在。但很少有人知道,18岁之前,魏大勋是个小胖子。尽管那时体重已经超过100公斤,但他从未因为胖而感到自卑,反而觉得“每个人小时候身边总有那么一个胖子,我只是其中之一”。直到他选择报考中央戏剧学院表演专业,才下决心与过去的自己告别。

   “当我告诉同学们我要学表演时,他们觉得很可笑,于是我就默默地告诉自己一定行。”嘲笑和讥讽没有击溃“心宽体胖”的魏大勋,反而给了他坚持下去的动力和勇气。从那以后,他控制饮食、闷头跑步,开启了近乎疯狂的瘦身之旅——每天跑10公里,饿得受不了了才吃一点玉米,喝一些脱脂牛奶。1个多月下来,魏大勋暴瘦20多公斤。2007年,魏大勋如愿以偿考上了中央戏剧学院。

   “这段减肥经历一直鼓励着我,即使遇到再大困难,都不能放弃,要坚持下去。只有坚持,你才知道自己的潜力有多大。”

   迈进大学,魏大勋印了大量个人资料,去各种剧组分发,争取试戏的机会,但几乎都石沉大海。2010年毕业后,魏大勋继续留在北京跑剧组。他将印好的简历撒出去,多数时候杳无音信。

   “那时候一边吃着药,一边打电话和爸妈说自己身体很好;一边啃着馒头,一边说自己在喝鸡汤;一边海投简历,一边说工作很稳定,有很多戏可以拍。”

   在“北漂”最难熬的那几年里,即便生活日渐凄苦,魏大勋还是选择坚持下去,他说,自己努力了那么多,减肥、报艺考班,就是为了留在北京,为了走上演艺道路。

   经过几年的打拼和努力,魏大勋终于在接拍了几部剧之后崭露头角,尤其是登上几档综艺节目后,满满的综艺感和高情商得到了很多业内人士、观众的认可和赏识。他在《跨界歌王》展现一鸣惊人的唱歌才能,在《喜剧总动员》里崭露头角并最终夺冠,在《明星大侦探》里反串扮演“白雪公主”……

   出色的表现为魏大勋带来了更多的演戏机会,但他觉得,大多数剧本和自己的性格很贴近,他难以在人物塑造中寻求突破。

   魏大勋对表演有一种执念,这份执念来源于“要对得起观众”的职业精神。“演员想要成长,是通过一部部戏去积累。我会用时间来证明,只要我认真对待每一部剧,每一个角色,大家早晚都会看到我,认可我”。

   演艺道路是一场长征,魏大勋深明此理,“人生行如蜀道难,我觉得年轻就是要多吃苦,当你有了为之奋斗的目标时,你需要投入更多的时间和精力,付出更多的毅力和坚持。”

   对他而言,表演就像一场马拉松赛跑,不在于瞬间的爆发,而是途中的坚持。他特别喜欢《一棵小桃树》中对坚持的描写:跑到最后的才是那个最美的,只要坚持自己的梦想,总有一天终会实现!

   栏目主持:李想

   中国青年报·中青在线见习记者 曾宪旭 来源:中国青年报

   武汉11月22日电 (武一力 杨紫薇)21日,2018中国产业·资本创新融合发展论坛在武汉举行。500余位产业精英与创投行业领袖汇智武汉,共同探讨科技、产业、创新及资本融合发展机会。会上,湖北规模最大、武汉首个基金小镇在武汉开发区揭牌成立。

   据介绍,武汉基金小镇占地200余亩,由生态办公区、共享服务区、精品商务区和健康休闲区四部分组成,形成“功能齐全、要素集聚、共享节约、生态人文”的特色产业社区。

   为吸引国内基金聚集,武汉开发区专门推出落户奖、贡献奖、投资奖、招商奖、人才奖等鼓励政策,支持武汉基金小镇发展。此外,基金小镇鼓励基金、基金管理公司引入金融人才;鼓励各类金融机构、金融业行业协会、社会团体及组织等入驻。

   现场,武汉开发区与中金资本、光大控股、中信金石以及清科集团等大型金融机构签定战略合作协议。签约方向主要聚焦新能源汽车、智能驾驶、工业自动化、共享出行、人工智能、物联网相关产业链、智慧新能源与节能相关产业链等。

   武汉开发区主要负责人表示,作为湖北高质量发展的排头兵,武汉开发区将坚定不移打造世界级产业集群,努力抢占下一代汽车产业制高点,打造全球知名车都这一宏伟愿景。武汉正全力推动传统汽车向下一代汽车转型升级,全力推动产业向“多极支撑”转型升级,全力构建现代化创新体系,全力营造一流发展环境。

   据悉,下一步将以“基金小镇”启动运营为契机,不断丰富金融要素,加快打造股权基金配套产业链,全面提升“一站式”服务水准。未来,武汉基金小镇将登上中国基金业版图,建成全国一流的金融聚集区,打造中部首屈一指的金融聚集区。

   本次产业·资本创新融合发展论坛由武汉开发区管委会、武汉市金融工作局主办,清科集团、武汉经开投资有限公司、武汉经开产业投资基金承办。论坛期间,来自国中创投、联想创投、上汽投资等近30家知名投资企业围绕武汉重点发展的汽车产业、智能家居、智能机器人以及商用航空等优势产业进行深入讨论,并分享了武汉发展机遇、加强资本与产业的对接。(完)

   11月20日电 中国驻休斯敦总领馆网站日前发布消息称,11月16日深夜,佛罗里达州奥兰多市发生一起交通事故,造成2名中国公民一死一伤。中国驻休斯敦总领馆高度重视,已同当地警方取得联系,并向当事人家属提供领事协助。

  图片来源:中国驻休斯敦总领馆网站截图图片来源:中国驻休斯敦总领馆网站截图

   美国感恩节假期将至,中国驻休斯敦总领馆再次提醒领区中国公民,注意出行人身财产安全。请尽量避免深夜外出,遵守交通法规,避免疲劳驾驶和酒后驾驶,车上不留贵重财物,照顾好随行老人和孩子。紧急情况可随时拨打中国驻休斯敦总领馆领事保护电话(+1)713-521-9215。

  首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬 English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

  logo 首页 → 产经中心 → 汽车频道 搜 索